Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Viera Kundľová Myšlienkové mapy vo výučbe 15 74
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Ing. Daniela Bučková Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 125
JA Podnikateľské vzdelávanie 25
Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Mgr. Peter Čech Návrh a tvorba web stránok 15 164
Tvorba edukačných multimédií 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Mgr. Lucia Augustínová Informačno-komunikačné technológie v celodennom výchovnom systéme 15 69
Tvorba edukačných multimédií 15
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Finančná gramotnosť 14
Mgr. Dana Bessenyeiová Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 120
Osobnostný a sociálny rozvoj ako prierezová téma v edukačnom procese 14
Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Výchova k ľudským právam v školách 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry 11
JA Podnikateľské vzdelávanie 25
Mgr. Marianna Blašková Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 8
Mgr. Marta Bystrianska Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 130
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry 11
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspektz literárneho diela 12
CLIL - Dielňa jazykových činností pre výučbu francúzštiny ako CJ, Objavovanie francúzskeho filmu, Filmové laboratórium pre výučbu francúzštiny ako CJ, Svet vysokého krajčírskeho umenia. 12
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
PaedDr. Zlata Dudová Výchova k manželstvu a rodičovstvu v práci pedagogického zamestnanca 15 169
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Finančná gramotnosť do škôl 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Geografická exkurzia v edukačnom procese 17
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
RNDr. Zuzana Dzurišinová, PhD. Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 73
Autorstvo článku 7
Spoluautorstvo článku 9
Autorstvo článku 2
Autorstvo publikácie 23
Autorstvo článku 17
Mgr. Marek Gajdoš Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 117
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Globálne vzdelávanie a jeho aplikácia v edukačnom procese 15
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Mgr. Anna Gožová Obsluha interaktívnej tabule 12 60
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Tvorba didaktických testov z ruského jazyka 11
Mgr. Valentína Gunišová Návrh a tvorba web stránok 15 81
Cabri Geometria - základný kurz 21
Spoluautorstvo učebnice 30
Tvorba edukačných multimédií 15
Mgr. Jana Jašurková Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 53
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Mgr. Ľubica Kazimírová Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 120
Geografická exkurzia v edukačnom procese 17
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Tvorba didaktických testov v biológii 8
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Mgr. Jana Kobulská Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15 70
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Mgr. Mária Kollárová Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 71
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Mgr. Marcela Koščová Metodika výučby anglického jazyka na stredných školách podľa nových pedagogických dokumentov 25 92
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Problematika počúvania s porozumením v anglickom jazyku 10
Mgr. Petronela Kovaľová Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21 21
RNDr. Miroslav Krajňák, PhD. Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15 61
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Ľudské práva v edukačnom procese 11
RNDr. Mária Kredátusová, PhD. Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11 195
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Štátna jazyková skúška z cudzieho jazyka podľa § 47a ods. 5 60
Začíname s programom GeoGebra na hodinách matematiky 10
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
PaedDr. Martina Kušnírová Ľudské práva v edukačnom procese 11 220
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Rigorózna skúška podľa § 47a ods. 4 zákona č. 317/2009 Z. z. 60
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7
Výučba matematiky s podporou edukačného softvéru 21
Obsluha interaktívnej tabule 12
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
RNDr. Zuzana Mackovjaková Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 200
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Rigorózna skúška podľa §47a ods. 5 60
Fyzika elementárnych častíc v ústave časticovej fyziky CERN 16
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Tvorba edukačných multimédií 15
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Návrh a tvorba web stránok 15
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
PhDr. Irina Mattová Tvorba maturitných zadaní z ruského jazyka 9 152
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Praktické cvičenia a reálie z ruského jazyka 15
Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov ruského jazyka škôl Slovenska 8
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Využitie IKT na hodinách ruského jazyka 14
Metodika práce s učebnicami na vyučovacích hodinách ruského jazyka v základnej a strednej škole 15
RNDr. Tatiana Mergešová Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 95
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
Mgr. Naďa Mihaľáková Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 140
Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Koordinátor drogovej prevencie 39
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Mária Mihaľová Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 43
Profesijné kompetencie vedúcich predmetových komisií, metodických združení a študijných odborov 35
Mgr. Janka Monoková Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 48
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
PaedDr. Mária Novosadová Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 61
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Ochrana života a zdravia 14
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Mgr. Tatiana Olujić Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 25
Mgr. Rastislav Pališčák Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 131
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy a školského športu 14
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Ochrana života a zdravia 14
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Digitalizácia učebných materiálov 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
PaedDr. Tamara Pavlovová Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15 111
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Finančná gramotnosť 14
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
Mgr. Zuzana Petrovská Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7 123
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Tvorba maturitných zadaní z anglického jazyka 9
Obsluha interaktívnej tabule 12
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
PhDr. Karin Pončáková Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 152
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Metodológia výučby angličtiny ako cudzieho jazyka pre dospelých 6
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Problematika počúvania s porozumením v anglickom jazyku 10
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Rozvoj digitálnych kompetencií prácou na interaktívnej tabuli s programom ActivInspire 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Mgr. Jana Ptaková Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21 21
PaedDr. Monika Rolíková Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12 136
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Rigorózna skúška podľa §47a ods. 5 60
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Mgr. Juraj Sabol Aplikácia moderných vyučovacích metód a koncepcií vo vyučovaní predmetu slovenský jazyk a literatúra 25 66
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Mgr. Jozef Szmolka Fyzika mikrosveta a fyzika životného prostredia 10 177
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
GeoGebra v edukačnom procese 15
Informatika pre stredné školy 62
Základy nanovedy a nanotechnológií 15
Aktívne bádanie v počítačom podporovanom prírodovednom laboratóriu 11
Cabri Geometria - základný kurz 21
Mgr. Michaela Šimkovičová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 107
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Tvorba dodaktických testov v nemeckom jazyku 13
Štátna jazyková skúška z cudzieho jazyka podľa § 47a ods. 5 a 8 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov 60
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
PaedDr. Iveta Štefančínová, Ph.D. Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6 107
Rozvoj digitálnych kompetencií prácou na interaktívnej tabuli s programom ActivInspire 15
Aktívne bádanie v počítačom podporovanom prírodovednom laboratóriu 11
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Mgr. Peter Tomčák Ochrana života a zdravia 14 61
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Mgr. Ľuboslava Vašková Tvorba maturitných zadaní z anglického jazyka 9 129
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Obsluha interaktívnej tabule 12
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Problematika počúvania s porozumením v anglickom jazyku 10
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8


© aScAgenda 2018.0.1087 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.03.2018

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Jána Adama Raymana
    Mudroňova 20, 080 01 Prešov
  • 051/7711600

Fotogaléria