Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Viera Kundľová Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 19
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Ing. Daniela Bučková Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 73
JA Etika v podnikaní 25
JA Podnikateľské vzdelávanie 25
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Peter Čech Tvorba edukačných multimédií 15 87
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Návrh a tvorba web stránok 15
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Mgr. Lucia Augustínová Finančná gramotnosť 14 69
Informačno-komunikačné technológie v celodennom výchovnom systéme 15
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Tvorba edukačných multimédií 15
Mgr. Dana Bessenyeiová Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry 11 120
Osobnostný a sociálny rozvoj ako prierezová téma v edukačnom procese 14
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
Výchova k ľudským právam v školách 10
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
JA Podnikateľské vzdelávanie 25
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Marianna Blašková Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 16
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Mgr. Marta Bystrianska Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 89
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspektz literárneho diela 12
Ľudské práva v edukačnom procese 11
CLIL - Dielňa jazykových činností pre výučbu francúzštiny ako CJ, Objavovanie francúzskeho filmu, Filmové laboratórium pre výučbu francúzštiny ako CJ, Svet vysokého krajčírskeho umenia. 12
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
PaedDr. Zlata Dudová Výchova k manželstvu a rodičovstvu v práci pedagogického zamestnanca 15 169
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Geografická exkurzia v edukačnom procese 17
Finančná gramotnosť do škôl 10
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
JA Etika v podnikaní 25
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
RNDr. Zuzana Dzurišinová, PhD. Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 73
Autorstvo publikácie 23
Spoluautorstvo článku 9
Autorstvo článku 2
Autorstvo článku 7
Autorstvo článku 17
Mgr. Marek Gajdoš Ľudské práva v edukačnom procese 11 87
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Globálne vzdelávanie a jeho aplikácia v edukačnom procese 15
Mgr. Anna Gožová Tvorba didaktických testov z ruského jazyka 11 60
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Obsluha interaktívnej tabule 12
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Mgr. Valentína Gunišová Návrh a tvorba web stránok 15 81
Tvorba edukačných multimédií 15
Spoluautorstvo učebnice 30
Cabri Geometria - základný kurz 21
Mgr. Jana Jašurková Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 23
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Mgr. Ľubica Kazimírová Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 130
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Tvorba didaktických testov v biológii 8
Možnosti rozvoja environmentálnej gramotonosti žiakov v základných a stredných školách 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Geografická exkurzia v edukačnom procese 17
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Mgr. Jana Kobulská Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 53
Výučba chémie na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti 13
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Mária Kollárová Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 46
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Mgr. Marcela Koščová Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12 72
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Metodika výučby anglického jazyka na stredných školách podľa nových pedagogických dokumentov 25
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Mgr. Petronela Kovaľová Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21 36
Prezentačné a komunikačné zručnosti pedagogického zamestnanca 15
RNDr. Mária Kredátusová, PhD. Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 177
Štátna jazyková skúška z cudzieho jazyka podľa § 47a ods. 5 60
Začíname s programom GeoGebra na hodinách matematiky 10
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
PaedDr. Martina Kušnírová Rigorózna skúška podľa § 47a ods. 4 zákona č. 317/2009 Z. z. 60 203
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Výučba matematiky s podporou edukačného softvéru 21
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 0
Výučba matematiky na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti 13
RNDr. Zuzana Mackovjaková Tvorba edukačných multimédií 15 170
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Rigorózna skúška podľa §47a ods. 5 60
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Fyzika elementárnych častíc v ústave časticovej fyziky CERN 16
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Návrh a tvorba web stránok 15
Mgr. Jana Majirošová Prezentačné a komunikačné zručnosti pedagogického zamestnanca 15 36
Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
PhDr. Irina Mattová Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov ruského jazyka škôl Slovenska 8 122
Metodika práce s učebnicami na vyučovacích hodinách ruského jazyka v základnej a strednej škole 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Tvorba maturitných zadaní z ruského jazyka 9
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Využitie IKT na hodinách ruského jazyka 14
Praktické cvičenia a reálie z ruského jazyka 15
RNDr. Tatiana Mergešová Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21 65
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Mgr. Naďa Mihaľáková Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21 110
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Koordinátor drogovej prevencie 39
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Mária Mihaľová Profesijné kompetencie vedúcich predmetových komisií, metodických združení a študijných odborov 35 43
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Mgr. Janka Monoková Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 48
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
PaedDr. Mária Novosadová Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 61
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Ochrana života a zdravia 14
Mgr. Tatiana Olujić Komunikácia pedagogického zamestnanca 6 31
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Mgr. Rastislav Pališčák Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8 131
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy a školského športu 14
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Ochrana života a zdravia 14
Digitalizácia učebných materiálov 15
PaedDr. Tamara Pavlovová Finančná gramotnosť 14 86
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
Mgr. Zuzana Petrovská Tvorba maturitných zadaní z anglického jazyka 9 93
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Obsluha interaktívnej tabule 12
PhDr. Karin Pončáková Problematika počúvania s porozumením v anglickom jazyku 10 110
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Metodológia výučby angličtiny ako cudzieho jazyka pre dospelých 6
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Rozvoj digitálnych kompetencií prácou na interaktívnej tabuli s programom ActivInspire 15
PaedDr. Monika Rolíková Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 106
Obsluha interaktívnej tabule 12
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7
Rigorózna skúška podľa §47a ods. 5 60
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Mgr. Juraj Sabol Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 86
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Aplikácia moderných vyučovacích metód a koncepcií vo vyučovaní predmetu slovenský jazyk a literatúra 25
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Mgr. Miroslava Schlezingerová Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21 69
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Bezpečnostné predpisy pri práci v chemickom laboratóriu 8
Mgr. Jozef Szmolka Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 142
Fyzika mikrosveta a fyzika životného prostredia 10
GeoGebra v edukačnom procese 15
Cabri Geometria - základný kurz 21
Aktívne bádanie v počítačom podporovanom prírodovednom laboratóriu 11
Základy nanovedy a nanotechnológií 15
Informatika pre stredné školy 62
Mgr. Michaela Šimkovičová Ľudské práva v edukačnom procese 11 107
Tvorba dodaktických testov v nemeckom jazyku 13
Štátna jazyková skúška z cudzieho jazyka podľa § 47a ods. 5 a 8 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov 60
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
PaedDr. Iveta Štefančínová, Ph.D. Možnosti rozvoja environmentálnej gramotonosti žiakov v základných a stredných školách 10 88
Projektové vyučovanie v prírodovedných predmetoch 6
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Rozvoj digitálnych kompetencií prácou na interaktívnej tabuli s programom ActivInspire 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Aktívne bádanie v počítačom podporovanom prírodovednom laboratóriu 11
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
Mgr. Peter Tomčák Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7 61
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Ochrana života a zdravia 14
Mgr. Ľuboslava Vašková Príprava vedúcich predmetových komisií 35 129
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Tvorba maturitných zadaní z anglického jazyka 9
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Problematika počúvania s porozumením v anglickom jazyku 10
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12


© aScAgenda 2019.0.1127 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.09.2018

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Jána Adama Raymana
    Mudroňova 20, 080 01 Prešov
  • 051/7711600

Fotogaléria