Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Viera Kundľová Myšlienkové mapy vo výučbe 15 74
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Ing. Daniela Bučková Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15 150
JA Podnikateľské vzdelávanie 25
JA Etika v podnikaní 25
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47
Mgr. Peter Čech Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 164
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Návrh a tvorba web stránok 15
Tvorba edukačných multimédií 15
Mgr. Lucia Augustínová Finančná gramotnosť 14 69
Tvorba edukačných multimédií 15
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Informačno-komunikačné technológie v celodennom výchovnom systéme 15
Mgr. Dana Bessenyeiová Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry 11 145
JA Etika v podnikaní 25
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
JA Podnikateľské vzdelávanie 25
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Výchova k ľudským právam v školách 10
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Osobnostný a sociálny rozvoj ako prierezová téma v edukačnom procese 14
Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
Mgr. Marianna Blašková Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8 16
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Mgr. Marta Bystrianska Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 130
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
CLIL - Dielňa jazykových činností pre výučbu francúzštiny ako CJ, Objavovanie francúzskeho filmu, Filmové laboratórium pre výučbu francúzštiny ako CJ, Svet vysokého krajčírskeho umenia. 12
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry 11
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspektz literárneho diela 12
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
PaedDr. Zlata Dudová Finančná gramotnosť do škôl 10 194
JA Etika v podnikaní 25
Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Geografická exkurzia v edukačnom procese 17
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Výchova k manželstvu a rodičovstvu v práci pedagogického zamestnanca 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
RNDr. Zuzana Dzurišinová, PhD. Autorstvo článku 2 73
Spoluautorstvo článku 9
Autorstvo článku 17
Autorstvo publikácie 23
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Autorstvo článku 7
Mgr. Marek Gajdoš Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 132
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Využitie fenoménu osobnosti v edukácii so zameraním na osobnostný a sociálny rozvoj žiaka 15
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Globálne vzdelávanie a jeho aplikácia v edukačnom procese 15
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Mgr. Anna Gožová Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9 60
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7
Tvorba didaktických testov z ruského jazyka 11
Obsluha interaktívnej tabule 12
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Mgr. Valentína Gunišová Návrh a tvorba web stránok 15 81
Tvorba edukačných multimédií 15
Cabri Geometria - základný kurz 21
Spoluautorstvo učebnice 30
Mgr. Jana Jašurková Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 53
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Mgr. Ľubica Kazimírová Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 130
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Možnosti rozvoja environmentálnej gramotonosti žiakov v základných a stredných školách 10
Tvorba didaktických testov v biológii 8
Geografická exkurzia v edukačnom procese 17
Mgr. Jana Kobulská Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 83
Výučba chémie na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti 13
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Mgr. Mária Kollárová Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 71
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Mgr. Marcela Koščová Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 92
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Metodika výučby anglického jazyka na stredných školách podľa nových pedagogických dokumentov 25
Problematika počúvania s porozumením v anglickom jazyku 10
Mgr. Petronela Kovaľová Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21 36
Prezentačné a komunikačné zručnosti pedagogického zamestnanca 15
RNDr. Miroslav Krajňák, PhD. Ľudské práva v edukačnom procese 11 61
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
RNDr. Mária Kredátusová, PhD. Štátna jazyková skúška z cudzieho jazyka podľa § 47a ods. 5 60 207
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Začíname s programom GeoGebra na hodinách matematiky 10
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
PaedDr. Martina Kušnírová Ľudské práva v edukačnom procese 11 245
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Výučba matematiky na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti 13
Obsluha interaktívnej tabule 12
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
Výučba matematiky s podporou edukačného softvéru 21
Rigorózna skúška podľa § 47a ods. 4 zákona č. 317/2009 Z. z. 60
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
RNDr. Zuzana Mackovjaková Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 200
Tvorba edukačných multimédií 15
Fyzika elementárnych častíc v ústave časticovej fyziky CERN 16
Rigorózna skúška podľa §47a ods. 5 60
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Návrh a tvorba web stránok 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Mgr. Jana Majirošová Prezentačné a komunikačné zručnosti pedagogického zamestnanca 15 36
Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
PhDr. Irina Mattová Metodika práce s učebnicami na vyučovacích hodinách ruského jazyka v základnej a strednej škole 15 152
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Tvorba maturitných zadaní z ruského jazyka 9
Využitie IKT na hodinách ruského jazyka 14
Praktické cvičenia a reálie z ruského jazyka 15
Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov ruského jazyka škôl Slovenska 8
RNDr. Tatiana Mergešová Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 95
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Mgr. Naďa Mihaľáková Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 140
Koordinátor drogovej prevencie 39
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Mária Mihaľová Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 43
Profesijné kompetencie vedúcich predmetových komisií, metodických združení a študijných odborov 35
Mgr. Janka Monoková Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 48
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
PaedDr. Mária Novosadová Ochrana života a zdravia 14 61
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Mgr. Tatiana Olujić Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 31
Komunikácia pedagogického zamestnanca 6
Mgr. Rastislav Pališčák Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 131
Digitalizácia učebných materiálov 15
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Ochrana života a zdravia 14
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy a školského športu 14
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
PaedDr. Tamara Pavlovová Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 111
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Finančná gramotnosť 14
Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
Mgr. Zuzana Petrovská Ľudské práva v edukačnom procese 11 123
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Tvorba maturitných zadaní z anglického jazyka 9
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
PhDr. Karin Pončáková Myšlienkové mapy vo výučbe 15 167
Problematika počúvania s porozumením v anglickom jazyku 10
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Metodológia výučby angličtiny ako cudzieho jazyka pre dospelých 6
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Prezentačné a komunikačné zručnosti pedagogického zamestnanca 15
Rozvoj digitálnych kompetencií prácou na interaktívnej tabuli s programom ActivInspire 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
PaedDr. Monika Rolíková Myšlienkové mapy vo výučbe 15 136
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Obsluha interaktívnej tabule 12
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Rigorózna skúška podľa §47a ods. 5 60
Mgr. Juraj Sabol Myšlienkové mapy vo výučbe 15 101
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Aplikácia moderných vyučovacích metód a koncepcií vo vyučovaní predmetu slovenský jazyk a literatúra 25
Mgr. Miroslava Schlezingerová Bezpečnostné predpisy pri práci v chemickom laboratóriu 8 99
Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Mgr. Jozef Szmolka Aktívne bádanie v počítačom podporovanom prírodovednom laboratóriu 11 177
Základy nanovedy a nanotechnológií 15
Informatika pre stredné školy 62
GeoGebra v edukačnom procese 15
Fyzika mikrosveta a fyzika životného prostredia 10
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Cabri Geometria - základný kurz 21
Mgr. Michaela Šimkovičová Ľudské práva v edukačnom procese 11 107
Tvorba dodaktických testov v nemeckom jazyku 13
Štátna jazyková skúška z cudzieho jazyka podľa § 47a ods. 5 a 8 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov 60
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
PaedDr. Iveta Štefančínová, Ph.D. Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6 123
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Rozvoj digitálnych kompetencií prácou na interaktívnej tabuli s programom ActivInspire 15
Projektové vyučovanie v prírodovedných predmetoch 6
Možnosti rozvoja environmentálnej gramotonosti žiakov v základných a stredných školách 10
Aktívne bádanie v počítačom podporovanom prírodovednom laboratóriu 11
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Mgr. Peter Tomčák Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7 61
Ochrana života a zdravia 14
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Mgr. Ľuboslava Vašková Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 129
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Tvorba maturitných zadaní z anglického jazyka 9
Problematika počúvania s porozumením v anglickom jazyku 10


© aScAgenda 2019.0.1140 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 13.11.2018

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Jána Adama Raymana
    Mudroňova 20, 080 01 Prešov
  • 051/7711600

Fotogaléria