Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Viera Kundľová Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 34
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Ing. Daniela Bučková Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15 88
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
JA Podnikateľské vzdelávanie 25
JA Etika v podnikaní 25
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Mgr. Peter Čech Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 102
Návrh a tvorba web stránok 15
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Tvorba edukačných multimédií 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Lucia Augustínová Finančná gramotnosť 14 69
Informačno-komunikačné technológie v celodennom výchovnom systéme 15
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Tvorba edukačných multimédií 15
Mgr. Dana Bessenyeiová Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21 120
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry 11
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Osobnostný a sociálny rozvoj ako prierezová téma v edukačnom procese 14
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Výchova k ľudským právam v školách 10
JA Podnikateľské vzdelávanie 25
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Mgr. Marianna Blašková Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8 16
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Mgr. Marta Bystrianska Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 104
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspektz literárneho diela 12
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
CLIL - Dielňa jazykových činností pre výučbu francúzštiny ako CJ, Objavovanie francúzskeho filmu, Filmové laboratórium pre výučbu francúzštiny ako CJ, Svet vysokého krajčírskeho umenia. 12
PaedDr. Zlata Dudová Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21 194
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Výchova k manželstvu a rodičovstvu v práci pedagogického zamestnanca 15
JA Etika v podnikaní 25
Finančná gramotnosť do škôl 10
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Geografická exkurzia v edukačnom procese 17
Ľudské práva v edukačnom procese 11
RNDr. Zuzana Dzurišinová, PhD. Autorstvo článku 7 73
Autorstvo článku 2
Spoluautorstvo článku 9
Autorstvo článku 17
Autorstvo publikácie 23
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Marek Gajdoš Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21 102
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Globálne vzdelávanie a jeho aplikácia v edukačnom procese 15
Mgr. Anna Gožová Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10 60
Obsluha interaktívnej tabule 12
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Tvorba didaktických testov z ruského jazyka 11
Mgr. Valentína Gunišová Tvorba edukačných multimédií 15 81
Návrh a tvorba web stránok 15
Cabri Geometria - základný kurz 21
Spoluautorstvo učebnice 30
Mgr. Jana Jašurková Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 38
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Mgr. Ľubica Kazimírová Geografická exkurzia v edukačnom procese 17 130
Tvorba didaktických testov v biológii 8
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Možnosti rozvoja environmentálnej gramotonosti žiakov v základných a stredných školách 10
Mgr. Jana Kobulská Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 68
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Výučba chémie na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti 13
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Mgr. Mária Kollárová Ľudské práva v edukačnom procese 11 46
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Mgr. Marcela Koščová Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12 72
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Metodika výučby anglického jazyka na stredných školách podľa nových pedagogických dokumentov 25
Mgr. Petronela Kovaľová Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21 36
Prezentačné a komunikačné zručnosti pedagogického zamestnanca 15
RNDr. Mária Kredátusová, PhD. Ľudské práva v edukačnom procese 11 180
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Štátna jazyková skúška z cudzieho jazyka podľa § 47a ods. 5 60
Začíname s programom GeoGebra na hodinách matematiky 10
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
PaedDr. Martina Kušnírová Obsluha interaktívnej tabule 12 218
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Rigorózna skúška podľa § 47a ods. 4 zákona č. 317/2009 Z. z. 60
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7
Výučba matematiky s podporou edukačného softvéru 21
Výučba matematiky na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti 13
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
RNDr. Zuzana Mackovjaková Návrh a tvorba web stránok 15 185
Rigorózna skúška podľa §47a ods. 5 60
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Tvorba edukačných multimédií 15
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Fyzika elementárnych častíc v ústave časticovej fyziky CERN 16
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
PhDr. Irina Mattová Tvorba maturitných zadaní z ruského jazyka 9 137
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Metodika práce s učebnicami na vyučovacích hodinách ruského jazyka v základnej a strednej škole 15
Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov ruského jazyka škôl Slovenska 8
Praktické cvičenia a reálie z ruského jazyka 15
Využitie IKT na hodinách ruského jazyka 14
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
RNDr. Tatiana Mergešová Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15 80
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Mgr. Naďa Mihaľáková Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 125
Koordinátor drogovej prevencie 39
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Mária Mihaľová Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 43
Profesijné kompetencie vedúcich predmetových komisií, metodických združení a študijných odborov 35
Mgr. Janka Monoková Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 48
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
PaedDr. Mária Novosadová Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 61
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Ochrana života a zdravia 14
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Mgr. Tatiana Olujić Komunikácia pedagogického zamestnanca 6 31
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Mgr. Rastislav Pališčák Ochrana života a zdravia 14 131
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy a školského športu 14
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
PaedDr. Tamara Pavlovová Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21 86
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Finančná gramotnosť 14
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Mgr. Zuzana Petrovská Ľudské práva v edukačnom procese 11 108
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Tvorba maturitných zadaní z anglického jazyka 9
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
PhDr. Karin Pončáková Rozvoj digitálnych kompetencií prácou na interaktívnej tabuli s programom ActivInspire 15 137
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Metodológia výučby angličtiny ako cudzieho jazyka pre dospelých 6
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Problematika počúvania s porozumením v anglickom jazyku 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Mgr. Jana Ptaková Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21 36
Prezentačné a komunikačné zručnosti pedagogického zamestnanca 15
PaedDr. Monika Rolíková Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 121
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Rigorózna skúška podľa §47a ods. 5 60
Mgr. Juraj Sabol Aplikácia moderných vyučovacích metód a koncepcií vo vyučovaní predmetu slovenský jazyk a literatúra 25 86
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Mgr. Miroslava Schlezingerová Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 84
Bezpečnostné predpisy pri práci v chemickom laboratóriu 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
Mgr. Jozef Szmolka Informatika pre stredné školy 62 177
Cabri Geometria - základný kurz 21
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Základy nanovedy a nanotechnológií 15
Aktívne bádanie v počítačom podporovanom prírodovednom laboratóriu 11
GeoGebra v edukačnom procese 15
Fyzika mikrosveta a fyzika životného prostredia 10
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Mgr. Michaela Šimkovičová Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 107
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Štátna jazyková skúška z cudzieho jazyka podľa § 47a ods. 5 a 8 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov 60
Tvorba dodaktických testov v nemeckom jazyku 13
PaedDr. Iveta Štefančínová, Ph.D. Ľudské práva v edukačnom procese 11 88
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Možnosti rozvoja environmentálnej gramotonosti žiakov v základných a stredných školách 10
Projektové vyučovanie v prírodovedných predmetoch 6
Aktívne bádanie v počítačom podporovanom prírodovednom laboratóriu 11
Rozvoj digitálnych kompetencií prácou na interaktívnej tabuli s programom ActivInspire 15
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
Mgr. Peter Tomčák Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 61
Ochrana života a zdravia 14
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Mgr. Ľuboslava Vašková Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 129
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Obsluha interaktívnej tabule 12
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Problematika počúvania s porozumením v anglickom jazyku 10
Tvorba maturitných zadaní z anglického jazyka 9
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7


© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.07.2018

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Jána Adama Raymana
    Mudroňova 20, 080 01 Prešov
  • 051/7711600

Fotogaléria