Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Viera Kundľová Myšlienkové mapy vo výučbe 15 74
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Ing. Daniela Bučková Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15 125
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47
JA Podnikateľské vzdelávanie 25
Mgr. Peter Čech Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9 164
Návrh a tvorba web stránok 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Tvorba edukačných multimédií 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47
Mgr. Dana Bessenyeiová Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 99
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry 11
Osobnostný a sociálny rozvoj ako prierezová téma v edukačnom procese 14
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Výchova k ľudským právam v školách 10
JA Podnikateľské vzdelávanie 25
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Mgr. Marianna Blašková Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 8
Mgr. Marta Bystrianska Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry 11 130
Využívanie informačno-komunikčných technológií vo vyučovaní 25
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspektz literárneho diela 12
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
CLIL - Dielňa jazykových činností pre výučbu francúzštiny ako CJ, Objavovanie francúzskeho filmu, Filmové laboratórium pre výučbu francúzštiny ako CJ, Svet vysokého krajčírskeho umenia. 12
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
PaedDr. Zlata Dudová Využívanie informačno-komunikčných technológií vo vyučovaní 25 131
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Finančná gramotnosť do škôl 10
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Výchova k manželstvu a rodičovstvu v práci pedagogického zamestnanca 15
RNDr. Zuzana Dzurišinová, PhD. Autorstvo článku 2 73
Autorstvo publikácie 23
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Autorstvo článku 7
Autorstvo článku 17
Spoluautorstvo článku 9
Mgr. Marek Gajdoš Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21 117
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Globálne vzdelávanie a jeho aplikácia v edukačnom procese 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Mgr. Anna Gožová Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9 60
Obsluha interaktívnej tabule 12
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7
Tvorba didaktických testov z ruského jazyka 11
Mgr. Jana Jašurková Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 53
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Mgr. Ľubica Kazimírová Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14 103
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Využívanie informačno-komunikčných technológií vo vyučovaní 25
Tvorba didaktických testov v biológii 8
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Mgr. Jana Kobulská Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 70
Využívanie informačno-komunikčných technológií vo vyučovaní 25
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Mgr. Mária Kollárová Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 71
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Mgr. Marcela Koščová Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 92
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Metodika výučby anglického jazyka na stredných školách podľa nových pedagogických dokumentov 25
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Využívanie informačno-komunikčných technológií vo vyučovaní 25
Problematika počúvania s porozumením v anglickom jazyku 10
RNDr. Miroslav Krajňák, PhD. Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 61
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
RNDr. Mária Kredátusová, PhD. Využívanie informačno-komunikčných technológií vo vyučovaní 25 125
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
PaedDr. Martina Kušnírová Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 220
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Výučba matematiky s podporou edukačného softvéru 21
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
Rigorózna skúška podľa § 47a ods. 4 zákona č. 317/2009 Z. z. 60
Obsluha interaktívnej tabule 12
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7
RNDr. Zuzana Mackovjaková Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 188
Návrh a tvorba web stránok 15
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Rigorózna skúška podľa §47a ods. 5 60
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Tvorba edukačných multimédií 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Fyzika elementárnych častíc v ústave časticovej fyziky CERN 16
PhDr. Irina Mattová Využívanie informačno-komunikčných technológií vo vyučovaní 25 152
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Praktické cvičenia a reálie z ruského jazyka 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov ruského jazyka škôl Slovenska 8
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Metodika práce s učebnicami na vyučovacích hodinách ruského jazyka v základnej a strednej škole 15
Tvorba maturitných zadaní z ruského jazyka 9
Využitie IKT na hodinách ruského jazyka 14
RNDr. Tatiana Mergešová Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 74
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Mgr. Naďa Mihaľáková Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21 140
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Koordinátor drogovej prevencie 39
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Mária Mihaľová Profesijné kompetencie vedúcich predmetových komisií, metodických združení a študijných odborov 35 43
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Mgr. Janka Monoková Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 48
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Využívanie informačno-komunikčných technológií vo vyučovaní 25
PaedDr. Mária Novosadová Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 61
Ochrana života a zdravia 14
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Mgr. Rastislav Pališčák Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7 131
Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy a školského športu 14
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Ochrana života a zdravia 14
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Digitalizácia učebných materiálov 15
PaedDr. Tamara Pavlovová Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 60
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Finančná gramotnosť 14
Mgr. Zuzana Petrovská Obsluha interaktívnej tabule 12 114
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
PhDr. Karin Pončáková Problematika počúvania s porozumením v anglickom jazyku 10 152
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Metodológia výučby angličtiny ako cudzieho jazyka pre dospelých 6
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Rozvoj digitálnych kompetencií prácou na interaktívnej tabuli s programom ActivInspire 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Mgr. Juraj Sabol Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 101
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Aplikácia moderných vyučovacích metód a koncepcií vo vyučovaní predmetu slovenský jazyk a literatúra 25
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Mgr. Viktória Svatová Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 8
Mgr. Jozef Szmolka Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 177
Fyzika mikrosveta a fyzika životného prostredia 10
GeoGebra v edukačnom procese 15
Aktívne bádanie v počítačom podporovanom prírodovednom laboratóriu 11
Základy nanovedy a nanotechnológií 15
Informatika pre stredné školy 62
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Cabri Geometria - základný kurz 21
Mgr. Michaela Šimkovičová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 107
Štátna jazyková skúška z cudzieho jazyka podľa § 47a ods. 5 a 8 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov 60
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Tvorba dodaktických testov v nemeckom jazyku 13
PaedDr. Iveta Štefančínová, Ph.D. Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11 107
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Aktívne bádanie v počítačom podporovanom prírodovednom laboratóriu 11
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Rozvoj digitálnych kompetencií prácou na interaktívnej tabuli s programom ActivInspire 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Využívanie informačno-komunikčných technológií vo vyučovaní 25
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Mgr. Matúš Šurin Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 8
Mgr. Peter Tomčák Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 61
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Ochrana života a zdravia 14
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Mgr. Ľuboslava Vašková Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7 120
Využívanie informačno-komunikčných technológií vo vyučovaní 25
Obsluha interaktívnej tabule 12
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Problematika počúvania s porozumením v anglickom jazyku 10
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Mgr. Monika Vašková Tvorivé techniky vo výučbe anglického jazyka 15 24
Tvorba maturitných zadaní z anglického jazyka 9


© aScAgenda 2017.0.1055 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 06.07.2017

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Jána Adama Raymana
    Mudroňova 20, 080 01 Prešov
  • 051/7711600

Fotogaléria