Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Viera Kundľová Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15 74
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Ing. Daniela Bučková JA Podnikateľské vzdelávanie 25 125
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Peter Čech Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15 164
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Tvorba edukačných multimédií 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Návrh a tvorba web stránok 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Mgr. Lucia Augustínová Tvorba edukačných multimédií 15 69
Finančná gramotnosť 14
Informačno-komunikačné technológie v celodennom výchovnom systéme 15
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Mgr. Dana Bessenyeiová Výchova k ľudským právam v školách 10 120
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
JA Podnikateľské vzdelávanie 25
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry 11
Osobnostný a sociálny rozvoj ako prierezová téma v edukačnom procese 14
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Mgr. Marianna Blašková Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 8
Mgr. Marta Bystrianska Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 130
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Ľudské práva v edukačnom procese 11
CLIL - Dielňa jazykových činností pre výučbu francúzštiny ako CJ, Objavovanie francúzskeho filmu, Filmové laboratórium pre výučbu francúzštiny ako CJ, Svet vysokého krajčírskeho umenia. 12
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspektz literárneho diela 12
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry 11
PaedDr. Zlata Dudová Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 169
Finančná gramotnosť do škôl 10
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Geografická exkurzia v edukačnom procese 17
Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
Výchova k manželstvu a rodičovstvu v práci pedagogického zamestnanca 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
RNDr. Zuzana Dzurišinová, PhD. Autorstvo článku 7 73
Autorstvo článku 2
Spoluautorstvo článku 9
Autorstvo publikácie 23
Autorstvo článku 17
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Marek Gajdoš Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15 117
Globálne vzdelávanie a jeho aplikácia v edukačnom procese 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Mgr. Anna Gožová Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10 60
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Obsluha interaktívnej tabule 12
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Tvorba didaktických testov z ruského jazyka 11
Mgr. Valentína Gunišová Cabri Geometria - základný kurz 21 81
Tvorba edukačných multimédií 15
Návrh a tvorba web stránok 15
Spoluautorstvo učebnice 30
Mgr. Jana Jašurková Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15 53
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Mgr. Ľubica Kazimírová Tvorba didaktických testov v biológii 8 120
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Geografická exkurzia v edukačnom procese 17
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Mgr. Jana Kobulská Myšlienkové mapy vo výučbe 15 70
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Mgr. Mária Kollárová Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 71
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Mgr. Marcela Koščová Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 92
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Problematika počúvania s porozumením v anglickom jazyku 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Metodika výučby anglického jazyka na stredných školách podľa nových pedagogických dokumentov 25
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Mgr. Petronela Kovaľová Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21 21
RNDr. Miroslav Krajňák, PhD. Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 61
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
RNDr. Mária Kredátusová, PhD. Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15 195
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Štátna jazyková skúška z cudzieho jazyka podľa § 47a ods. 5 60
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Začíname s programom GeoGebra na hodinách matematiky 10
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
PaedDr. Martina Kušnírová Výučba matematiky s podporou edukačného softvéru 21 220
Rigorózna skúška podľa § 47a ods. 4 zákona č. 317/2009 Z. z. 60
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Obsluha interaktívnej tabule 12
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
RNDr. Zuzana Mackovjaková Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 200
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Fyzika elementárnych častíc v ústave časticovej fyziky CERN 16
Tvorba edukačných multimédií 15
Rigorózna skúška podľa §47a ods. 5 60
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Návrh a tvorba web stránok 15
PhDr. Irina Mattová Využitie IKT na hodinách ruského jazyka 14 152
Praktické cvičenia a reálie z ruského jazyka 15
Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov ruského jazyka škôl Slovenska 8
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Metodika práce s učebnicami na vyučovacích hodinách ruského jazyka v základnej a strednej škole 15
Tvorba maturitných zadaní z ruského jazyka 9
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
RNDr. Tatiana Mergešová Myšlienkové mapy vo výučbe 15 95
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
Mgr. Naďa Mihaľáková Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 140
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Koordinátor drogovej prevencie 39
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
Mgr. Mária Mihaľová Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 43
Profesijné kompetencie vedúcich predmetových komisií, metodických združení a študijných odborov 35
Mgr. Janka Monoková Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 48
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
PaedDr. Mária Novosadová Ochrana života a zdravia 14 61
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Mgr. Tatiana Olujić Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 25
Mgr. Rastislav Pališčák Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7 131
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy a školského športu 14
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Ochrana života a zdravia 14
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
PaedDr. Tamara Pavlovová Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15 101
Finančná gramotnosť 14
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Mgr. Zuzana Petrovská Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15 114
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
Obsluha interaktívnej tabule 12
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7
PhDr. Karin Pončáková Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 152
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Rozvoj digitálnych kompetencií prácou na interaktívnej tabuli s programom ActivInspire 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Problematika počúvania s porozumením v anglickom jazyku 10
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Metodológia výučby angličtiny ako cudzieho jazyka pre dospelých 6
Mgr. Jana Ptaková Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21 21
PaedDr. Monika Rolíková Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12 136
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Obsluha interaktívnej tabule 12
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Rigorózna skúška podľa §47a ods. 5 60
Mgr. Juraj Sabol Ľudské práva v edukačnom procese 11 101
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Aplikácia moderných vyučovacích metód a koncepcií vo vyučovaní predmetu slovenský jazyk a literatúra 25
Mgr. Jozef Szmolka Aktívne bádanie v počítačom podporovanom prírodovednom laboratóriu 11 177
Základy nanovedy a nanotechnológií 15
Informatika pre stredné školy 62
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Cabri Geometria - základný kurz 21
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
GeoGebra v edukačnom procese 15
Fyzika mikrosveta a fyzika životného prostredia 10
Mgr. Michaela Šimkovičová Tvorba dodaktických testov v nemeckom jazyku 13 107
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Štátna jazyková skúška z cudzieho jazyka podľa § 47a ods. 5 a 8 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov 60
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
PaedDr. Iveta Štefančínová, Ph.D. Rozvoj digitálnych kompetencií prácou na interaktívnej tabuli s programom ActivInspire 15 107
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Aktívne bádanie v počítačom podporovanom prírodovednom laboratóriu 11
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Mgr. Peter Tomčák Ochrana života a zdravia 14 61
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Mgr. Ľuboslava Vašková Problematika počúvania s porozumením v anglickom jazyku 10 120
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Obsluha interaktívnej tabule 12
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8


© aScAgenda 2018.0.1083 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.02.2018

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Jána Adama Raymana
    Mudroňova 20, 080 01 Prešov
  • 051/7711600

Fotogaléria