Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Viera Kundľová Ľudské práva v edukačnom procese 11 34
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Ing. Daniela Bučková JA Podnikateľské vzdelávanie 25 88
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
JA Etika v podnikaní 25
Mgr. Peter Čech Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 102
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Návrh a tvorba web stránok 15
Tvorba edukačných multimédií 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Lucia Augustínová Finančná gramotnosť 14 69
Tvorba edukačných multimédií 15
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Informačno-komunikačné technológie v celodennom výchovnom systéme 15
Mgr. Dana Bessenyeiová JA Podnikateľské vzdelávanie 25 120
Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Výchova k ľudským právam v školách 10
Osobnostný a sociálny rozvoj ako prierezová téma v edukačnom procese 14
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry 11
Mgr. Marianna Blašková Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8 16
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Mgr. Marta Bystrianska Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 104
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
CLIL - Dielňa jazykových činností pre výučbu francúzštiny ako CJ, Objavovanie francúzskeho filmu, Filmové laboratórium pre výučbu francúzštiny ako CJ, Svet vysokého krajčírskeho umenia. 12
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspektz literárneho diela 12
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
PaedDr. Zlata Dudová Ľudské práva v edukačnom procese 11 194
Výchova k manželstvu a rodičovstvu v práci pedagogického zamestnanca 15
JA Etika v podnikaní 25
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Finančná gramotnosť do škôl 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Geografická exkurzia v edukačnom procese 17
RNDr. Zuzana Dzurišinová, PhD. Autorstvo článku 7 73
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Autorstvo článku 2
Autorstvo článku 17
Autorstvo publikácie 23
Spoluautorstvo článku 9
Mgr. Marek Gajdoš Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21 102
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Globálne vzdelávanie a jeho aplikácia v edukačnom procese 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Mgr. Anna Gožová Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9 60
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Obsluha interaktívnej tabule 12
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Tvorba didaktických testov z ruského jazyka 11
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7
Mgr. Valentína Gunišová Spoluautorstvo učebnice 30 81
Návrh a tvorba web stránok 15
Tvorba edukačných multimédií 15
Cabri Geometria - základný kurz 21
Mgr. Jana Jašurková Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 38
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Mgr. Ľubica Kazimírová Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 130
Tvorba didaktických testov v biológii 8
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Geografická exkurzia v edukačnom procese 17
Možnosti rozvoja environmentálnej gramotonosti žiakov v základných a stredných školách 10
Mgr. Jana Kobulská Výučba chémie na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti 13 68
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Mgr. Mária Kollárová Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 46
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Mgr. Marcela Koščová Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12 72
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Metodika výučby anglického jazyka na stredných školách podľa nových pedagogických dokumentov 25
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Mgr. Petronela Kovaľová Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21 36
Prezentačné a komunikačné zručnosti pedagogického zamestnanca 15
RNDr. Mária Kredátusová, PhD. Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 180
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
Začíname s programom GeoGebra na hodinách matematiky 10
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Štátna jazyková skúška z cudzieho jazyka podľa § 47a ods. 5 60
PaedDr. Martina Kušnírová Obsluha interaktívnej tabule 12 218
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7
Výučba matematiky s podporou edukačného softvéru 21
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Výučba matematiky na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti 13
Rigorózna skúška podľa § 47a ods. 4 zákona č. 317/2009 Z. z. 60
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
RNDr. Zuzana Mackovjaková Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9 185
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Návrh a tvorba web stránok 15
Tvorba edukačných multimédií 15
Fyzika elementárnych častíc v ústave časticovej fyziky CERN 16
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Rigorózna skúška podľa §47a ods. 5 60
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Mgr. Jana Majirošová Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21 36
Prezentačné a komunikačné zručnosti pedagogického zamestnanca 15
PhDr. Irina Mattová Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 137
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Tvorba maturitných zadaní z ruského jazyka 9
Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov ruského jazyka škôl Slovenska 8
Praktické cvičenia a reálie z ruského jazyka 15
Využitie IKT na hodinách ruského jazyka 14
Metodika práce s učebnicami na vyučovacích hodinách ruského jazyka v základnej a strednej škole 15
RNDr. Tatiana Mergešová Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 80
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Mgr. Naďa Mihaľáková Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 125
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Koordinátor drogovej prevencie 39
Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Mária Mihaľová Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 43
Profesijné kompetencie vedúcich predmetových komisií, metodických združení a študijných odborov 35
Mgr. Janka Monoková Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 48
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
PaedDr. Mária Novosadová Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 61
Ochrana života a zdravia 14
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Mgr. Tatiana Olujić Komunikácia pedagogického zamestnanca 6 31
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Mgr. Rastislav Pališčák Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7 131
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Ochrana života a zdravia 14
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy a školského športu 14
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
PaedDr. Tamara Pavlovová Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 86
Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Finančná gramotnosť 14
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Mgr. Zuzana Petrovská Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 108
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Tvorba maturitných zadaní z anglického jazyka 9
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
PhDr. Karin Pončáková Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 137
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Metodológia výučby angličtiny ako cudzieho jazyka pre dospelých 6
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Rozvoj digitálnych kompetencií prácou na interaktívnej tabuli s programom ActivInspire 15
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Problematika počúvania s porozumením v anglickom jazyku 10
PaedDr. Monika Rolíková Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 121
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7
Rigorózna skúška podľa §47a ods. 5 60
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Obsluha interaktívnej tabule 12
Mgr. Juraj Sabol Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15 86
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Aplikácia moderných vyučovacích metód a koncepcií vo vyučovaní predmetu slovenský jazyk a literatúra 25
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Mgr. Miroslava Schlezingerová Bezpečnostné predpisy pri práci v chemickom laboratóriu 8 84
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
Mgr. Jozef Szmolka Cabri Geometria - základný kurz 21 177
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Informatika pre stredné školy 62
Základy nanovedy a nanotechnológií 15
Aktívne bádanie v počítačom podporovanom prírodovednom laboratóriu 11
GeoGebra v edukačnom procese 15
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Fyzika mikrosveta a fyzika životného prostredia 10
Mgr. Michaela Šimkovičová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 107
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Tvorba dodaktických testov v nemeckom jazyku 13
Štátna jazyková skúška z cudzieho jazyka podľa § 47a ods. 5 a 8 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov 60
Ľudské práva v edukačnom procese 11
PaedDr. Iveta Štefančínová, Ph.D. Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 88
Projektové vyučovanie v prírodovedných predmetoch 6
Možnosti rozvoja environmentálnej gramotonosti žiakov v základných a stredných školách 10
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Rozvoj digitálnych kompetencií prácou na interaktívnej tabuli s programom ActivInspire 15
Aktívne bádanie v počítačom podporovanom prírodovednom laboratóriu 11
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Mgr. Peter Tomčák Ochrana života a zdravia 14 61
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Mgr. Ľuboslava Vašková Ľudské práva v edukačnom procese 11 129
Obsluha interaktívnej tabule 12
Tvorba maturitných zadaní z anglického jazyka 9
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Problematika počúvania s porozumením v anglickom jazyku 10
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25


© aScAgenda 2019.0.1117 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 31.07.2018

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Jána Adama Raymana
    Mudroňova 20, 080 01 Prešov
  • 051/7711600

Fotogaléria