Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Viera Kundľová Ľudské práva v edukačnom procese 11 74
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Ing. Daniela Bučková JA Etika v podnikaní 25 157
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
JA Podnikateľské vzdelávanie 25
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Cloudové riešenia a ich využitie vo vyučovacom procese 7
Mgr. Peter Čech Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9 164
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Návrh a tvorba web stránok 15
Tvorba edukačných multimédií 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Mgr. Lucia Augustínová Finančná gramotnosť 14 69
Tvorba edukačných multimédií 15
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Informačno-komunikačné technológie v celodennom výchovnom systéme 15
Mgr. Dana Bessenyeiová JA Podnikateľské vzdelávanie 25 145
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Ľudské práva v edukačnom procese 11
JA Etika v podnikaní 25
Výchova k ľudským právam v školách 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry 11
Osobnostný a sociálny rozvoj ako prierezová téma v edukačnom procese 14
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
RNDr. Mária Bilišňanská, PhD. Rigorózna skúška podľa § 47a ods. 4 zákona č. 317/2009 Z. z. 60 60
Mgr. Marta Bystrianska CLIL - Dielňa jazykových činností pre výučbu francúzštiny ako CJ, Objavovanie francúzskeho filmu, Filmové laboratórium pre výučbu francúzštiny ako CJ, Svet vysokého krajčírskeho umenia. 12 130
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry 11
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspektz literárneho diela 12
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
PaedDr. Zlata Dudová Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 194
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Geografická exkurzia v edukačnom procese 17
Výchova k manželstvu a rodičovstvu v práci pedagogického zamestnanca 15
JA Etika v podnikaní 25
Finančná gramotnosť do škôl 10
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
RNDr. Zuzana Dzurišinová, PhD. Autorstvo článku 2 73
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Autorstvo článku 7
Autorstvo článku 17
Spoluautorstvo článku 9
Autorstvo publikácie 23
Mgr. Marek Gajdoš Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 132
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Globálne vzdelávanie a jeho aplikácia v edukačnom procese 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Využitie fenoménu osobnosti v edukácii so zameraním na osobnostný a sociálny rozvoj žiaka 15
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Mgr. Anna Gožová Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7 60
Obsluha interaktívnej tabule 12
Tvorba didaktických testov z ruského jazyka 11
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Mgr. Valentína Gunišová Tvorba edukačných multimédií 15 81
Cabri Geometria - základný kurz 21
Spoluautorstvo učebnice 30
Návrh a tvorba web stránok 15
Mgr. Jana Jašurková Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15 53
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Mgr. Ľubica Kazimírová Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 130
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Tvorba didaktických testov v biológii 8
Možnosti rozvoja environmentálnej gramotonosti žiakov v základných a stredných školách 10
Geografická exkurzia v edukačnom procese 17
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Jana Kobulská Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 83
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Výučba chémie na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti 13
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Mgr. Mária Kollárová Ľudské práva v edukačnom procese 11 71
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Mgr. Marcela Koščová Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 92
Problematika počúvania s porozumením v anglickom jazyku 10
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Metodika výučby anglického jazyka na stredných školách podľa nových pedagogických dokumentov 25
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Mgr. Petronela Kovaľová Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21 36
Prezentačné a komunikačné zručnosti pedagogického zamestnanca 15
RNDr. Miroslav Krajňák, PhD. Ľudské práva v edukačnom procese 11 61
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
RNDr. Mária Kredátusová, PhD. Začíname s programom GeoGebra na hodinách matematiky 10 207
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Štátna jazyková skúška z cudzieho jazyka podľa § 47a ods. 5 60
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
PaedDr. Martina Kušnírová Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 245
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Rigorózna skúška podľa § 47a ods. 4 zákona č. 317/2009 Z. z. 60
Výučba matematiky na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti 13
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Výučba matematiky s podporou edukačného softvéru 21
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
RNDr. Zuzana Mackovjaková Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10 200
Fyzika elementárnych častíc v ústave časticovej fyziky CERN 16
Tvorba edukačných multimédií 15
Návrh a tvorba web stránok 15
Rigorózna skúška podľa §47a ods. 5 60
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Mgr. Jana Majirošová Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21 36
Prezentačné a komunikačné zručnosti pedagogického zamestnanca 15
PhDr. Irina Mattová Využitie IKT na hodinách ruského jazyka 14 152
Metodika práce s učebnicami na vyučovacích hodinách ruského jazyka v základnej a strednej škole 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Praktické cvičenia a reálie z ruského jazyka 15
Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov ruského jazyka škôl Slovenska 8
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Tvorba maturitných zadaní z ruského jazyka 9
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
RNDr. Tatiana Mergešová Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 95
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
Mgr. Naďa Mihaľáková Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15 140
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Koordinátor drogovej prevencie 39
Mgr. Mária Mihaľová Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 43
Profesijné kompetencie vedúcich predmetových komisií, metodických združení a študijných odborov 35
Mgr. Janka Monoková Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 48
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
PaedDr. Mária Novosadová Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7 61
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Ochrana života a zdravia 14
Mgr. Tatiana Olujić Komunikácia pedagogického zamestnanca 6 31
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Mgr. Rastislav Pališčák Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 131
Digitalizácia učebných materiálov 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy a školského športu 14
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Ochrana života a zdravia 14
PaedDr. Tamara Pavlovová Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 133
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
Metodika tvorby cieľov výchovy a vzdelávania 12
Inovatívne metódy v edukácii 10
Finančná gramotnosť 14
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Mgr. Zuzana Petrovská Ľudské práva v edukačnom procese 11 123
Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Tvorba maturitných zadaní z anglického jazyka 9
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
PhDr. Karin Pončáková Myšlienkové mapy vo výučbe 15 167
Prezentačné a komunikačné zručnosti pedagogického zamestnanca 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Problematika počúvania s porozumením v anglickom jazyku 10
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Metodológia výučby angličtiny ako cudzieho jazyka pre dospelých 6
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Rozvoj digitálnych kompetencií prácou na interaktívnej tabuli s programom ActivInspire 15
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
PaedDr. Monika Rolíková Myšlienkové mapy vo výučbe 15 136
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Rigorózna skúška podľa §47a ods. 5 60
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Mgr. Juraj Sabol Aplikácia moderných vyučovacích metód a koncepcií vo vyučovaní predmetu slovenský jazyk a literatúra 25 101
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Mgr. Miroslava Schlezingerová Myšlienkové mapy vo výučbe 15 99
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Bezpečnostné predpisy pri práci v chemickom laboratóriu 8
Mgr. Jozef Szmolka Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 177
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Fyzika mikrosveta a fyzika životného prostredia 10
Cabri Geometria - základný kurz 21
GeoGebra v edukačnom procese 15
Informatika pre stredné školy 62
Základy nanovedy a nanotechnológií 15
Aktívne bádanie v počítačom podporovanom prírodovednom laboratóriu 11
Mgr. Michaela Šimkovičová Tvorba dodaktických testov v nemeckom jazyku 13 121
Štátna jazyková skúška z cudzieho jazyka podľa § 47a ods. 5 a 8 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov 60
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Využívanie digitálnej kompetencie na podporu procesu učenia sa 14
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
PaedDr. Iveta Štefančínová, Ph.D. Projektové vyučovanie v prírodovedných predmetoch 6 123
Možnosti rozvoja environmentálnej gramotonosti žiakov v základných a stredných školách 10
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Aktívne bádanie v počítačom podporovanom prírodovednom laboratóriu 11
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Rozvoj digitálnych kompetencií prácou na interaktívnej tabuli s programom ActivInspire 15
Mgr. Marianna Šurinová Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 16
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Mgr. Peter Tomčák Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 61
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Ochrana života a zdravia 14
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Mgr. Ľuboslava Vašková Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 129
Tvorba maturitných zadaní z anglického jazyka 9
Problematika počúvania s porozumením v anglickom jazyku 10
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25


© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.12.2018

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Jána Adama Raymana
    Mudroňova 20, 080 01 Prešov
  • 051/7711600

Fotogaléria