Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Viera Kundľová Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 74
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Ing. Daniela Bučková Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15 125
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
JA Podnikateľské vzdelávanie 25
Mgr. Peter Čech Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 164
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Návrh a tvorba web stránok 15
Tvorba edukačných multimédií 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Mgr. Lucia Augustínová Finančná gramotnosť 14 69
Tvorba edukačných multimédií 15
Využívanie informačno-komunikčných technológií vo vyučovaní 25
Informačno-komunikačné technológie v celodennom výchovnom systéme 15
Mgr. Dana Bessenyeiová Výchova k ľudským právam v školách 10 99
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Osobnostný a sociálny rozvoj ako prierezová téma v edukačnom procese 14
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry 11
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Ľudské práva v edukačnom procese 11
JA Podnikateľské vzdelávanie 25
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Mgr. Marianna Blašková Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 8
Mgr. Marta Bystrianska Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15 130
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry 11
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspektz literárneho diela 12
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Využívanie informačno-komunikčných technológií vo vyučovaní 25
Ľudské práva v edukačnom procese 11
CLIL - Dielňa jazykových činností pre výučbu francúzštiny ako CJ, Objavovanie francúzskeho filmu, Filmové laboratórium pre výučbu francúzštiny ako CJ, Svet vysokého krajčírskeho umenia. 12
PaedDr. Zlata Dudová Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 148
Geografická exkurzia v edukačnom procese 17
Využívanie informačno-komunikčných technológií vo vyučovaní 25
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Finančná gramotnosť do škôl 10
Výchova k manželstvu a rodičovstvu v práci pedagogického zamestnanca 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
RNDr. Zuzana Dzurišinová, PhD. Spoluautorstvo článku 9 73
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Autorstvo publikácie 23
Autorstvo článku 17
Autorstvo článku 7
Autorstvo článku 2
Mgr. Marek Gajdoš Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 117
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Globálne vzdelávanie a jeho aplikácia v edukačnom procese 15
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Mgr. Anna Gožová Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7 60
Obsluha interaktívnej tabule 12
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Tvorba didaktických testov z ruského jazyka 11
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Mgr. Jana Jašurková Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 53
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Mgr. Ľubica Kazimírová Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10 120
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Geografická exkurzia v edukačnom procese 17
Tvorba didaktických testov v biológii 8
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Využívanie informačno-komunikčných technológií vo vyučovaní 25
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Mgr. Jana Kobulská Využívanie informačno-komunikčných technológií vo vyučovaní 25 70
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Mgr. Mária Kollárová Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 71
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Mgr. Marcela Koščová Metodika výučby anglického jazyka na stredných školách podľa nových pedagogických dokumentov 25 92
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Problematika počúvania s porozumením v anglickom jazyku 10
Využívanie informačno-komunikčných technológií vo vyučovaní 25
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
RNDr. Miroslav Krajňák, PhD. Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15 61
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
RNDr. Mária Kredátusová, PhD. Myšlienkové mapy vo výučbe 15 125
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Využívanie informačno-komunikčných technológií vo vyučovaní 25
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
PaedDr. Martina Kušnírová Obsluha interaktívnej tabule 12 220
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Výučba matematiky s podporou edukačného softvéru 21
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Rigorózna skúška podľa § 47a ods. 4 zákona č. 317/2009 Z. z. 60
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
RNDr. Zuzana Mackovjaková Fyzika elementárnych častíc v ústave časticovej fyziky CERN 16 188
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Tvorba edukačných multimédií 15
Návrh a tvorba web stránok 15
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Rigorózna skúška podľa §47a ods. 5 60
PhDr. Irina Mattová Využívanie informačno-komunikčných technológií vo vyučovaní 25 152
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Metodika práce s učebnicami na vyučovacích hodinách ruského jazyka v základnej a strednej škole 15
Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov ruského jazyka škôl Slovenska 8
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Praktické cvičenia a reálie z ruského jazyka 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Tvorba maturitných zadaní z ruského jazyka 9
Využitie IKT na hodinách ruského jazyka 14
RNDr. Tatiana Mergešová Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 74
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Mgr. Naďa Mihaľáková Koordinátor drogovej prevencie 39 140
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Mária Mihaľová Profesijné kompetencie vedúcich predmetových komisií, metodických združení a študijných odborov 35 43
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Mgr. Janka Monoková Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 48
Využívanie informačno-komunikčných technológií vo vyučovaní 25
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
PaedDr. Mária Novosadová Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7 61
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Ochrana života a zdravia 14
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Mgr. Tatiana Olujić Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 25
Mgr. Rastislav Pališčák Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7 131
Ochrana života a zdravia 14
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy a školského športu 14
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
PaedDr. Tamara Pavlovová Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 90
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Finančná gramotnosť 14
Mgr. Zuzana Petrovská Myšlienkové mapy vo výučbe 15 114
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Obsluha interaktívnej tabule 12
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7
Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
PhDr. Karin Pončáková Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 152
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Problematika počúvania s porozumením v anglickom jazyku 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Metodológia výučby angličtiny ako cudzieho jazyka pre dospelých 6
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Rozvoj digitálnych kompetencií prácou na interaktívnej tabuli s programom ActivInspire 15
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
PaedDr. Monika Rolíková Myšlienkové mapy vo výučbe 15 136
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Obsluha interaktívnej tabule 12
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7
Rigorózna skúška podľa §47a ods. 5 60
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Juraj Sabol Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 101
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Aplikácia moderných vyučovacích metód a koncepcií vo vyučovaní predmetu slovenský jazyk a literatúra 25
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Mgr. Jozef Szmolka Fyzika mikrosveta a fyzika životného prostredia 10 177
Aktívne bádanie v počítačom podporovanom prírodovednom laboratóriu 11
Základy nanovedy a nanotechnológií 15
Informatika pre stredné školy 62
GeoGebra v edukačnom procese 15
Cabri Geometria - základný kurz 21
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Mgr. Michaela Šimkovičová Tvorba dodaktických testov v nemeckom jazyku 13 47
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Ľudské práva v edukačnom procese 11
PaedDr. Iveta Štefančínová, Ph.D. Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 107
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Rozvoj digitálnych kompetencií prácou na interaktívnej tabuli s programom ActivInspire 15
Aktívne bádanie v počítačom podporovanom prírodovednom laboratóriu 11
Využívanie informačno-komunikčných technológií vo vyučovaní 25
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Matúš Šurin Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 8
Mgr. Peter Tomčák Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 61
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Ochrana života a zdravia 14
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Mgr. Ľuboslava Vašková Problematika počúvania s porozumením v anglickom jazyku 10 120
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Obsluha interaktívnej tabule 12
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Využívanie informačno-komunikčných technológií vo vyučovaní 25
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7


© aScAgenda 2018.0.1074 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.11.2017

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Jána Adama Raymana
    Mudroňova 20, 080 01 Prešov
  • 051/7711600

Fotogaléria