Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Viera Kundľová Myšlienkové mapy vo výučbe 15 74
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Ing. Daniela Bučková JA Podnikateľské vzdelávanie 25 103
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
JA Etika v podnikaní 25
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Peter Čech Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 117
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Návrh a tvorba web stránok 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Tvorba edukačných multimédií 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Mgr. Lucia Augustínová Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 69
Finančná gramotnosť 14
Informačno-komunikačné technológie v celodennom výchovnom systéme 15
Tvorba edukačných multimédií 15
Mgr. Dana Bessenyeiová Výchova k ľudským právam v školách 10 120
Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry 11
Osobnostný a sociálny rozvoj ako prierezová téma v edukačnom procese 14
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
JA Podnikateľské vzdelávanie 25
Mgr. Marianna Blašková Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8 16
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Mgr. Marta Bystrianska Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 130
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry 11
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspektz literárneho diela 12
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
CLIL - Dielňa jazykových činností pre výučbu francúzštiny ako CJ, Objavovanie francúzskeho filmu, Filmové laboratórium pre výučbu francúzštiny ako CJ, Svet vysokého krajčírskeho umenia. 12
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
PaedDr. Zlata Dudová Finančná gramotnosť do škôl 10 194
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
Výchova k manželstvu a rodičovstvu v práci pedagogického zamestnanca 15
Geografická exkurzia v edukačnom procese 17
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
JA Etika v podnikaní 25
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
RNDr. Zuzana Dzurišinová, PhD. Autorstvo článku 7 73
Autorstvo článku 17
Autorstvo publikácie 23
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Spoluautorstvo článku 9
Autorstvo článku 2
Mgr. Marek Gajdoš Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 117
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Globálne vzdelávanie a jeho aplikácia v edukačnom procese 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Mgr. Anna Gožová Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10 60
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Obsluha interaktívnej tabule 12
Tvorba didaktických testov z ruského jazyka 11
Mgr. Valentína Gunišová Tvorba edukačných multimédií 15 81
Návrh a tvorba web stránok 15
Cabri Geometria - základný kurz 21
Spoluautorstvo učebnice 30
Mgr. Jana Jašurková Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 53
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Mgr. Ľubica Kazimírová Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 130
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Tvorba didaktických testov v biológii 8
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Možnosti rozvoja environmentálnej gramotonosti žiakov v základných a stredných školách 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Geografická exkurzia v edukačnom procese 17
Mgr. Jana Kobulská Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 70
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Mgr. Mária Kollárová Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 71
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Mgr. Marcela Koščová Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 72
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Metodika výučby anglického jazyka na stredných školách podľa nových pedagogických dokumentov 25
Mgr. Petronela Kovaľová Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21 21
RNDr. Miroslav Krajňák, PhD. Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15 15
RNDr. Mária Kredátusová, PhD. Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15 195
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Začíname s programom GeoGebra na hodinách matematiky 10
Štátna jazyková skúška z cudzieho jazyka podľa § 47a ods. 5 60
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
PaedDr. Martina Kušnírová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 220
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Výučba matematiky s podporou edukačného softvéru 21
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Rigorózna skúška podľa § 47a ods. 4 zákona č. 317/2009 Z. z. 60
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
RNDr. Zuzana Mackovjaková Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 200
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Tvorba edukačných multimédií 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Rigorózna skúška podľa §47a ods. 5 60
Fyzika elementárnych častíc v ústave časticovej fyziky CERN 16
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Návrh a tvorba web stránok 15
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
PhDr. Irina Mattová Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 152
Metodika práce s učebnicami na vyučovacích hodinách ruského jazyka v základnej a strednej škole 15
Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov ruského jazyka škôl Slovenska 8
Praktické cvičenia a reálie z ruského jazyka 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Tvorba maturitných zadaní z ruského jazyka 9
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Využitie IKT na hodinách ruského jazyka 14
RNDr. Tatiana Mergešová Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 95
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Mgr. Naďa Mihaľáková Myšlienkové mapy vo výučbe 15 140
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Koordinátor drogovej prevencie 39
Mgr. Mária Mihaľová Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 43
Profesijné kompetencie vedúcich predmetových komisií, metodických združení a študijných odborov 35
Mgr. Janka Monoková Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 48
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
PaedDr. Mária Novosadová Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 61
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Ochrana života a zdravia 14
Mgr. Tatiana Olujić Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 25
Mgr. Rastislav Pališčák Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10 131
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Ochrana života a zdravia 14
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy a školského športu 14
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
PaedDr. Tamara Pavlovová Ľudské práva v edukačnom procese 11 111
Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Finančná gramotnosť 14
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Mgr. Zuzana Petrovská Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 123
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Tvorba maturitných zadaní z anglického jazyka 9
Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
PhDr. Karin Pončáková Problematika počúvania s porozumením v anglickom jazyku 10 152
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Rozvoj digitálnych kompetencií prácou na interaktívnej tabuli s programom ActivInspire 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Metodológia výučby angličtiny ako cudzieho jazyka pre dospelých 6
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Mgr. Jana Ptaková Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21 21
PaedDr. Monika Rolíková Obsluha interaktívnej tabule 12 136
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Rigorózna skúška podľa §47a ods. 5 60
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Juraj Sabol Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15 101
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Aplikácia moderných vyučovacích metód a koncepcií vo vyučovaní predmetu slovenský jazyk a literatúra 25
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Mgr. Jozef Szmolka GeoGebra v edukačnom procese 15 177
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Informatika pre stredné školy 62
Základy nanovedy a nanotechnológií 15
Aktívne bádanie v počítačom podporovanom prírodovednom laboratóriu 11
Cabri Geometria - základný kurz 21
Fyzika mikrosveta a fyzika životného prostredia 10
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Mgr. Michaela Šimkovičová Štátna jazyková skúška z cudzieho jazyka podľa § 47a ods. 5 a 8 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov 60 107
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Tvorba dodaktických testov v nemeckom jazyku 13
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
PaedDr. Iveta Štefančínová, Ph.D. Rozvoj digitálnych kompetencií prácou na interaktívnej tabuli s programom ActivInspire 15 88
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Projektové vyučovanie v prírodovedných predmetoch 6
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Možnosti rozvoja environmentálnej gramotonosti žiakov v základných a stredných školách 10
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
Aktívne bádanie v počítačom podporovanom prírodovednom laboratóriu 11
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Mgr. Peter Tomčák Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 61
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Ochrana života a zdravia 14
Mgr. Ľuboslava Vašková Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12 129
Problematika počúvania s porozumením v anglickom jazyku 10
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Tvorba maturitných zadaní z anglického jazyka 9
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Obsluha interaktívnej tabule 12
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7


© aScAgenda 2018.0.1102 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 13.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Jána Adama Raymana
    Mudroňova 20, 080 01 Prešov
  • 051/7711600

Fotogaléria