Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Viera Kundľová Myšlienkové mapy vo výučbe 15 74
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Ing. Daniela Bučková Myšlienkové mapy vo výučbe 15 78
JA Podnikateľské vzdelávanie 25
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Mgr. Peter Čech Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9 117
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Tvorba edukačných multimédií 15
Návrh a tvorba web stránok 15
Mgr. Lucia Augustínová Informačno-komunikačné technológie v celodennom výchovnom systéme 15 69
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Finančná gramotnosť 14
Tvorba edukačných multimédií 15
Mgr. Dana Bessenyeiová Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21 120
Výchova k ľudským právam v školách 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Osobnostný a sociálny rozvoj ako prierezová téma v edukačnom procese 14
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Ľudské práva v edukačnom procese 11
JA Podnikateľské vzdelávanie 25
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry 11
Mgr. Marianna Blašková Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 8
Mgr. Marta Bystrianska Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 130
CLIL - Dielňa jazykových činností pre výučbu francúzštiny ako CJ, Objavovanie francúzskeho filmu, Filmové laboratórium pre výučbu francúzštiny ako CJ, Svet vysokého krajčírskeho umenia. 12
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspektz literárneho diela 12
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry 11
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
PaedDr. Zlata Dudová Ľudské práva v edukačnom procese 11 169
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Finančná gramotnosť do škôl 10
Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Geografická exkurzia v edukačnom procese 17
Výchova k manželstvu a rodičovstvu v práci pedagogického zamestnanca 15
RNDr. Zuzana Dzurišinová, PhD. Autorstvo publikácie 23 73
Autorstvo článku 17
Spoluautorstvo článku 9
Autorstvo článku 2
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Autorstvo článku 7
Mgr. Marek Gajdoš Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 117
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Globálne vzdelávanie a jeho aplikácia v edukačnom procese 15
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Mgr. Anna Gožová Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10 60
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Tvorba didaktických testov z ruského jazyka 11
Mgr. Valentína Gunišová Spoluautorstvo učebnice 30 81
Návrh a tvorba web stránok 15
Tvorba edukačných multimédií 15
Cabri Geometria - základný kurz 21
Mgr. Jana Jašurková Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15 53
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Mgr. Ľubica Kazimírová Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 130
Geografická exkurzia v edukačnom procese 17
Tvorba didaktických testov v biológii 8
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Možnosti rozvoja environmentálnej gramotonosti žiakov v základných a stredných školách 10
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Mgr. Jana Kobulská Myšlienkové mapy vo výučbe 15 70
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Mgr. Mária Kollárová Ľudské práva v edukačnom procese 11 71
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Mgr. Marcela Koščová Metodika výučby anglického jazyka na stredných školách podľa nových pedagogických dokumentov 25 82
Problematika počúvania s porozumením v anglickom jazyku 10
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Mgr. Petronela Kovaľová Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21 21
RNDr. Miroslav Krajňák, PhD. Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 40
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
RNDr. Mária Kredátusová, PhD. Ľudské práva v edukačnom procese 11 195
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Štátna jazyková skúška z cudzieho jazyka podľa § 47a ods. 5 60
Začíname s programom GeoGebra na hodinách matematiky 10
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
PaedDr. Martina Kušnírová Ľudské práva v edukačnom procese 11 220
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Výučba matematiky s podporou edukačného softvéru 21
Rigorózna skúška podľa § 47a ods. 4 zákona č. 317/2009 Z. z. 60
Obsluha interaktívnej tabule 12
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
RNDr. Zuzana Mackovjaková Tvorba edukačných multimédií 15 200
Návrh a tvorba web stránok 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Fyzika elementárnych častíc v ústave časticovej fyziky CERN 16
Rigorózna skúška podľa §47a ods. 5 60
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
PhDr. Irina Mattová Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 152
Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov ruského jazyka škôl Slovenska 8
Tvorba maturitných zadaní z ruského jazyka 9
Metodika práce s učebnicami na vyučovacích hodinách ruského jazyka v základnej a strednej škole 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Praktické cvičenia a reálie z ruského jazyka 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Využitie IKT na hodinách ruského jazyka 14
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
RNDr. Tatiana Mergešová Myšlienkové mapy vo výučbe 15 95
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
Mgr. Naďa Mihaľáková Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15 140
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
Koordinátor drogovej prevencie 39
Mgr. Mária Mihaľová Profesijné kompetencie vedúcich predmetových komisií, metodických združení a študijných odborov 35 43
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Mgr. Janka Monoková Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 48
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
PaedDr. Mária Novosadová Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7 61
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Ochrana života a zdravia 14
Mgr. Tatiana Olujić Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 25
Mgr. Rastislav Pališčák Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 131
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Digitalizácia učebných materiálov 15
Ochrana života a zdravia 14
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy a školského športu 14
PaedDr. Tamara Pavlovová Finančná gramotnosť 14 111
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Mgr. Zuzana Petrovská Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21 123
Obsluha interaktívnej tabule 12
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Tvorba maturitných zadaní z anglického jazyka 9
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
PhDr. Karin Pončáková Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 152
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Metodológia výučby angličtiny ako cudzieho jazyka pre dospelých 6
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Problematika počúvania s porozumením v anglickom jazyku 10
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Rozvoj digitálnych kompetencií prácou na interaktívnej tabuli s programom ActivInspire 15
Mgr. Jana Ptaková Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21 21
PaedDr. Monika Rolíková Myšlienkové mapy vo výučbe 15 136
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Obsluha interaktívnej tabule 12
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Rigorózna skúška podľa §47a ods. 5 60
Mgr. Juraj Sabol Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15 101
Aplikácia moderných vyučovacích metód a koncepcií vo vyučovaní predmetu slovenský jazyk a literatúra 25
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Mgr. Jozef Szmolka Informatika pre stredné školy 62 177
Základy nanovedy a nanotechnológií 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Aktívne bádanie v počítačom podporovanom prírodovednom laboratóriu 11
Cabri Geometria - základný kurz 21
GeoGebra v edukačnom procese 15
Fyzika mikrosveta a fyzika životného prostredia 10
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Mgr. Michaela Šimkovičová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 107
Štátna jazyková skúška z cudzieho jazyka podľa § 47a ods. 5 a 8 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov 60
Tvorba dodaktických testov v nemeckom jazyku 13
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
PaedDr. Iveta Štefančínová, Ph.D. Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 123
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Projektové vyučovanie v prírodovedných predmetoch 6
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Aktívne bádanie v počítačom podporovanom prírodovednom laboratóriu 11
Možnosti rozvoja environmentálnej gramotonosti žiakov v základných a stredných školách 10
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Rozvoj digitálnych kompetencií prácou na interaktívnej tabuli s programom ActivInspire 15
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
Mgr. Peter Tomčák Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7 61
Ochrana života a zdravia 14
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Mgr. Ľuboslava Vašková Tvorba maturitných zadaní z anglického jazyka 9 129
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Problematika počúvania s porozumením v anglickom jazyku 10
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Obsluha interaktívnej tabule 12
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25


© aScAgenda 2018.0.1102 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.05.2018

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Jána Adama Raymana
    Mudroňova 20, 080 01 Prešov
  • 051/7711600

Fotogaléria