Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Viera Kundľová Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 74
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Ing. Daniela Bučková Cloudové riešenia a ich využitie vo vyučovacom procese 7 157
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
JA Podnikateľské vzdelávanie 25
JA Etika v podnikaní 25
Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Mgr. Peter Čech Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 164
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Návrh a tvorba web stránok 15
Tvorba edukačných multimédií 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47
Mgr. Lucia Augustínová Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 69
Informačno-komunikačné technológie v celodennom výchovnom systéme 15
Finančná gramotnosť 14
Tvorba edukačných multimédií 15
Mgr. Dana Bessenyeiová Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 145
Osobnostný a sociálny rozvoj ako prierezová téma v edukačnom procese 14
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry 11
JA Podnikateľské vzdelávanie 25
Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
Výchova k ľudským právam v školách 10
JA Etika v podnikaní 25
RNDr. Mária Bilišňanská, PhD. Rigorózna skúška podľa § 47a ods. 4 zákona č. 317/2009 Z. z. 60 60
Mgr. Marta Bystrianska Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 130
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry 11
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
CLIL - Dielňa jazykových činností pre výučbu francúzštiny ako CJ, Objavovanie francúzskeho filmu, Filmové laboratórium pre výučbu francúzštiny ako CJ, Svet vysokého krajčírskeho umenia. 12
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspektz literárneho diela 12
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
PaedDr. Zlata Dudová JA Etika v podnikaní 25 194
Výchova k manželstvu a rodičovstvu v práci pedagogického zamestnanca 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Geografická exkurzia v edukačnom procese 17
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Finančná gramotnosť do škôl 10
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
RNDr. Zuzana Dzurišinová, PhD. Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 73
Autorstvo publikácie 23
Autorstvo článku 17
Spoluautorstvo článku 9
Autorstvo článku 2
Autorstvo článku 7
Mgr. Marek Gajdoš Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 132
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Využitie fenoménu osobnosti v edukácii so zameraním na osobnostný a sociálny rozvoj žiaka 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Globálne vzdelávanie a jeho aplikácia v edukačnom procese 15
Mgr. Anna Gožová Ľudské práva v edukačnom procese 11 60
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Tvorba didaktických testov z ruského jazyka 11
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Obsluha interaktívnej tabule 12
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7
Mgr. Valentína Gunišová Cabri Geometria - základný kurz 21 81
Spoluautorstvo učebnice 30
Tvorba edukačných multimédií 15
Návrh a tvorba web stránok 15
Mgr. Jana Jašurková Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 53
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Ľubica Kazimírová Možnosti rozvoja environmentálnej gramotonosti žiakov v základných a stredných školách 10 130
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Tvorba didaktických testov v biológii 8
Geografická exkurzia v edukačnom procese 17
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Mgr. Jana Kobulská Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 94
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Výučba chémie na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti 13
Výučba chémie na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti 11
Mgr. Mária Kollárová Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 71
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Mgr. Marcela Koščová Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 92
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Problematika počúvania s porozumením v anglickom jazyku 10
Metodika výučby anglického jazyka na stredných školách podľa nových pedagogických dokumentov 25
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Mgr. Petronela Kovaľová Prezentačné a komunikačné zručnosti pedagogického zamestnanca 15 36
Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
RNDr. Miroslav Krajňák, PhD. Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15 61
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
RNDr. Mária Kredátusová, PhD. Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 207
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Začíname s programom GeoGebra na hodinách matematiky 10
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
Štátna jazyková skúška z cudzieho jazyka podľa § 47a ods. 5 60
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
PaedDr. Martina Kušnírová Obsluha interaktívnej tabule 12 245
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7
Výučba matematiky na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti 13
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Výučba matematiky s podporou edukačného softvéru 21
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
Rigorózna skúška podľa § 47a ods. 4 zákona č. 317/2009 Z. z. 60
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
RNDr. Zuzana Mackovjaková Návrh a tvorba web stránok 15 200
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Tvorba edukačných multimédií 15
Fyzika elementárnych častíc v ústave časticovej fyziky CERN 16
Rigorózna skúška podľa §47a ods. 5 60
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Jana Majirošová Prezentačné a komunikačné zručnosti pedagogického zamestnanca 15 36
Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
PhDr. Irina Mattová Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 152
Tvorba maturitných zadaní z ruského jazyka 9
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Metodika práce s učebnicami na vyučovacích hodinách ruského jazyka v základnej a strednej škole 15
Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov ruského jazyka škôl Slovenska 8
Využitie IKT na hodinách ruského jazyka 14
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Praktické cvičenia a reálie z ruského jazyka 15
RNDr. Tatiana Mergešová Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15 95
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Mgr. Naďa Mihaľáková Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15 140
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Koordinátor drogovej prevencie 39
Mgr. Mária Mihaľová Profesijné kompetencie vedúcich predmetových komisií, metodických združení a študijných odborov 35 43
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Mgr. Janka Monoková Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 48
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
PaedDr. Mária Novosadová Ochrana života a zdravia 14 61
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Mgr. Tatiana Olujić Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 31
Komunikácia pedagogického zamestnanca 6
Mgr. Rastislav Pališčák Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 131
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy a školského športu 14
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Ochrana života a zdravia 14
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
PaedDr. Tamara Pavlovová Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15 133
Inovatívne metódy v edukácii 10
Metodika tvorby cieľov výchovy a vzdelávania 12
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Finančná gramotnosť 14
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
Mgr. Zuzana Petrovská Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15 123
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Obsluha interaktívnej tabule 12
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
Tvorba maturitných zadaní z anglického jazyka 9
PhDr. Karin Pončáková Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12 167
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Rozvoj digitálnych kompetencií prácou na interaktívnej tabuli s programom ActivInspire 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Problematika počúvania s porozumením v anglickom jazyku 10
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Metodológia výučby angličtiny ako cudzieho jazyka pre dospelých 6
Prezentačné a komunikačné zručnosti pedagogického zamestnanca 15
PaedDr. Monika Rolíková Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 136
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Rigorózna skúška podľa §47a ods. 5 60
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Mgr. Juraj Sabol Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 101
Aplikácia moderných vyučovacích metód a koncepcií vo vyučovaní predmetu slovenský jazyk a literatúra 25
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Mgr. Miroslava Schlezingerová Myšlienkové mapy vo výučbe 15 110
Výučba chémie na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti 11
Bezpečnostné predpisy pri práci v chemickom laboratóriu 8
Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Jozef Szmolka Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 177
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Fyzika mikrosveta a fyzika životného prostredia 10
GeoGebra v edukačnom procese 15
Cabri Geometria - základný kurz 21
Aktívne bádanie v počítačom podporovanom prírodovednom laboratóriu 11
Základy nanovedy a nanotechnológií 15
Informatika pre stredné školy 62
Mgr. Michaela Šimkovičová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 121
Využívanie digitálnej kompetencie na podporu procesu učenia sa 14
Tvorba dodaktických testov v nemeckom jazyku 13
Štátna jazyková skúška z cudzieho jazyka podľa § 47a ods. 5 a 8 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov 60
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
PaedDr. Iveta Štefančínová, Ph.D. Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11 123
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Projektové vyučovanie v prírodovedných predmetoch 6
Možnosti rozvoja environmentálnej gramotonosti žiakov v základných a stredných školách 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Aktívne bádanie v počítačom podporovanom prírodovednom laboratóriu 11
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Rozvoj digitálnych kompetencií prácou na interaktívnej tabuli s programom ActivInspire 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Mgr. Marianna Šurinová Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 28
Nemčina v povolaní 12
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Mgr. Peter Tomčák Ochrana života a zdravia 14 61
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Mgr. Ľuboslava Vašková Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12 129
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Problematika počúvania s porozumením v anglickom jazyku 10
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Tvorba maturitných zadaní z anglického jazyka 9


© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Jána Adama Raymana
    Mudroňova 20, 080 01 Prešov
  • 051/7711600

Fotogaléria