Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Viera Kundľová Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 74
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Ing. Daniela Bučková Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15 157
JA Etika v podnikaní 25
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47
JA Podnikateľské vzdelávanie 25
Cloudové riešenia a ich využitie vo vyučovacom procese 7
Mgr. Peter Čech Tvorba edukačných multimédií 15 164
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Návrh a tvorba web stránok 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Mgr. Lucia Augustínová Finančná gramotnosť 14 69
Tvorba edukačných multimédií 15
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Informačno-komunikačné technológie v celodennom výchovnom systéme 15
Mgr. Dana Bessenyeiová Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 145
Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
JA Etika v podnikaní 25
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Výchova k ľudským právam v školách 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
JA Podnikateľské vzdelávanie 25
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Osobnostný a sociálny rozvoj ako prierezová téma v edukačnom procese 14
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry 11
RNDr. Mária Bilišňanská, PhD. Rigorózna skúška podľa § 47a ods. 4 zákona č. 317/2009 Z. z. 60 60
Mgr. Marta Bystrianska Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 130
CLIL - Dielňa jazykových činností pre výučbu francúzštiny ako CJ, Objavovanie francúzskeho filmu, Filmové laboratórium pre výučbu francúzštiny ako CJ, Svet vysokého krajčírskeho umenia. 12
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspektz literárneho diela 12
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry 11
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
PaedDr. Zlata Dudová Výchova k manželstvu a rodičovstvu v práci pedagogického zamestnanca 15 227
Finančná gramotnosť do škôl 10
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Zmeny na politickej mape sveta 10
Výučba geografie na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti 13
Geografická exkurzia v edukačnom procese 17
Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
JA Etika v podnikaní 25
Zmeny na hospodárskej mape sveta 10
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Ľudské práva v edukačnom procese 11
RNDr. Zuzana Dzurišinová, PhD. Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 30
Informatika v prírodných vedách a matematike 15
Mgr. Marek Gajdoš Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 132
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Využitie fenoménu osobnosti v edukácii so zameraním na osobnostný a sociálny rozvoj žiaka 15
Globálne vzdelávanie a jeho aplikácia v edukačnom procese 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Mgr. Anna Gožová Tvorba didaktických testov z ruského jazyka 11 60
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Mgr. Valentína Gunišová Návrh a tvorba web stránok 15 77
Výučba pokročilejších techník programovania a programovania mobilných aplikácií 13
Moderné metódy vyučovania informatiky na SŠ zamerané na konceptuálne porozumenie 13
Cabri Geometria - základný kurz 21
Tvorba edukačných multimédií 15
Mgr. Jana Jašurková Myšlienkové mapy vo výučbe 15 65
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Mgr. Ľubica Kazimírová Tvorba didaktických testov v biológii 8 153
Možnosti rozvoja environmentálnej gramotonosti žiakov v základných a stredných školách 10
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Zmeny na hospodárskej mape sveta 10
Výučba geografie na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti 13
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Geografická exkurzia v edukačnom procese 17
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Mgr. Jana Kobulská Myšlienkové mapy vo výučbe 15 94
Výučba chémie na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti 13
Výučba chémie na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti 11
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Mgr. Mária Kollárová Ľudské práva v edukačnom procese 11 71
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Mgr. Marcela Koščová Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 92
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Metodika výučby anglického jazyka na stredných školách podľa nových pedagogických dokumentov 25
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Problematika počúvania s porozumením v anglickom jazyku 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
RNDr. Miroslav Krajňák, PhD. Ľudské práva v edukačnom procese 11 61
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
RNDr. Mária Kredátusová, PhD. Štátna jazyková skúška z cudzieho jazyka podľa § 47a ods. 5 60 222
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Začíname s programom GeoGebra na hodinách matematiky 10
Učiteľ a internet 15
PaedDr. Martina Kušnírová Ľudské práva v edukačnom procese 11 260
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Učiteľ a internet 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Výučba matematiky na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti 13
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Obsluha interaktívnej tabule 12
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
Výučba matematiky s podporou edukačného softvéru 21
Rigorózna skúška podľa § 47a ods. 4 zákona č. 317/2009 Z. z. 60
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7
RNDr. Zuzana Mackovjaková Rigorózna skúška podľa §47a ods. 5 60 213
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Návrh a tvorba web stránok 15
Fyzika elementárnych častíc v ústave časticovej fyziky CERN 16
Tvorba edukačných multimédií 15
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Výučba pokročilejších techník programovania a programovania mobilných aplikácií 13
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Jana Majirošová Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21 36
Prezentačné a komunikačné zručnosti pedagogického zamestnanca 15
PhDr. Irina Mattová Využitie IKT na hodinách ruského jazyka 14 152
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Tvorba maturitných zadaní z ruského jazyka 9
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Metodika práce s učebnicami na vyučovacích hodinách ruského jazyka v základnej a strednej škole 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Praktické cvičenia a reálie z ruského jazyka 15
Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov ruského jazyka škôl Slovenska 8
RNDr. Tatiana Mergešová Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 95
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Mgr. Naďa Mihaľáková Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 140
Koordinátor drogovej prevencie 39
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Mária Mihaľová Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 43
Profesijné kompetencie vedúcich predmetových komisií, metodických združení a študijných odborov 35
Mgr. Janka Monoková Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 48
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
PaedDr. Mária Novosadová Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7 61
Ochrana života a zdravia 14
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Mgr. Tatiana Olujić Komunikácia pedagogického zamestnanca 6 31
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Mgr. Rastislav Pališčák Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy a školského športu 14 131
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Ochrana života a zdravia 14
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
PaedDr. Tamara Pavlovová Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15 133
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Finančná gramotnosť 14
Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Metodika tvorby cieľov výchovy a vzdelávania 12
Inovatívne metódy v edukácii 10
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Mgr. Zuzana Petrovská Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 123
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Obsluha interaktívnej tabule 12
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Tvorba maturitných zadaní z anglického jazyka 9
PhDr. Karin Pončáková Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 167
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Metodológia výučby angličtiny ako cudzieho jazyka pre dospelých 6
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Problematika počúvania s porozumením v anglickom jazyku 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Prezentačné a komunikačné zručnosti pedagogického zamestnanca 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Rozvoj digitálnych kompetencií prácou na interaktívnej tabuli s programom ActivInspire 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Mgr. Juraj Sabol Myšlienkové mapy vo výučbe 15 101
Aplikácia moderných vyučovacích metód a koncepcií vo vyučovaní predmetu slovenský jazyk a literatúra 25
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Mgr. Miroslava Schlezingerová Bezpečnostné predpisy pri práci v chemickom laboratóriu 8 110
Výučba chémie na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti 11
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Jozef Szmolka Fyzika mikrosveta a fyzika životného prostredia 10 177
Informatika pre stredné školy 62
Aktívne bádanie v počítačom podporovanom prírodovednom laboratóriu 11
Cabri Geometria - základný kurz 21
GeoGebra v edukačnom procese 15
Základy nanovedy a nanotechnológií 15
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Mgr. Michaela Šimkovičová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 121
Tvorba dodaktických testov v nemeckom jazyku 13
Štátna jazyková skúška z cudzieho jazyka podľa § 47a ods. 5 a 8 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov 60
Využívanie digitálnej kompetencie na podporu procesu učenia sa 14
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Ľudské práva v edukačnom procese 11
PaedDr. Iveta Štefančínová, Ph.D. Informatika v prírodných vedách a matematike 15 138
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
Aktívne bádanie v počítačom podporovanom prírodovednom laboratóriu 11
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Rozvoj digitálnych kompetencií prácou na interaktívnej tabuli s programom ActivInspire 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Projektové vyučovanie v prírodovedných predmetoch 6
Možnosti rozvoja environmentálnej gramotonosti žiakov v základných a stredných školách 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Mgr. Marianna Šurinová Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15 65
Viedenské aspekty 7
Myšlienkové mapy v edukácii 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Nemčina v povolaní 12
Mgr. Peter Tomčák Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 61
Ochrana života a zdravia 14
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Mgr. Ľuboslava Vašková Príprava vedúcich predmetových komisií 35 129
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Obsluha interaktívnej tabule 12
Tvorba maturitných zadaní z anglického jazyka 9
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7
Problematika počúvania s porozumením v anglickom jazyku 10
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8


© aScAgenda 2020.0.1185 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.09.2019

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Jána Adama Raymana
    Mudroňova 20, 080 01 Prešov
  • 051/7711600

Fotogaléria