PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Viera Kundľová Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15 74
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Ing. Daniela Bučková Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47 157
JA Podnikateľské vzdelávanie 25
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Cloudové riešenia a ich využitie vo vyučovacom procese 7
JA Etika v podnikaní 25
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Mgr. Peter Čech Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9 177
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Výučba pokročilejších techník programovania a programovania mobilných aplikácií 13
Návrh a tvorba web stránok 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Tvorba edukačných multimédií 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Mgr. Lucia Augustínová Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 69
Finančná gramotnosť 14
Tvorba edukačných multimédií 15
Informačno-komunikačné technológie v celodennom výchovnom systéme 15
Mgr. Dana Bessenyeiová Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21 145
JA Podnikateľské vzdelávanie 25
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Výchova k ľudským právam v školách 10
JA Etika v podnikaní 25
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Osobnostný a sociálny rozvoj ako prierezová téma v edukačnom procese 14
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry 11
Mgr. Marta Bystrianska Ľudské práva v edukačnom procese 11 130
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry 11
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspektz literárneho diela 12
CLIL - Dielňa jazykových činností pre výučbu francúzštiny ako CJ, Objavovanie francúzskeho filmu, Filmové laboratórium pre výučbu francúzštiny ako CJ, Svet vysokého krajčírskeho umenia. 12
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
PaedDr. Slávka Čorejová Tvorba didaktických testov z fyziky 15 253
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Vybrané nástroje marketingovej komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 9
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy a školského zariadenia 9
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Interaktívne technológie vo vyučovacom procese 13
Skúšanie a hodnotenie žiakov na hodinách fyziky 15
Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11
Experimenty vo vyučovaní fyziky na základnej škole 12
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Modrnizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Rigorózna skúška podľa §47a ods. 5 60
Tvorba testov a učebných podkladov k vyučovacej hodine pomocou informačno-komunikačných technológií na základnej škole 7
Inovatívne metódy výučby fyziky a rozvoj k+účových kompetencií žiakov 16
Výučba biológie na ZŠ so zamraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UPJŠ) 0
PaedDr. Zlata Dudová Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 227
Ľudské práva v edukačnom procese 11
JA Etika v podnikaní 25
Zmeny na hospodárskej mape sveta 10
Výchova k manželstvu a rodičovstvu v práci pedagogického zamestnanca 15
Výučba geografie na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti 13
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Zmeny na politickej mape sveta 10
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Finančná gramotnosť do škôl 10
Geografická exkurzia v edukačnom procese 17
RNDr. Zuzana Dzurišinová, PhD. Autorstvo článku 2 88
Autorstvo článku 7
Informatika v prírodných vedách a matematike 15
Autorstvo článku 17
Spoluautorstvo článku 9
Autorstvo publikácie 23
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Marek Gajdoš Myšlienkové mapy vo výučbe 15 132
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Globálne vzdelávanie a jeho aplikácia v edukačnom procese 15
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Využitie fenoménu osobnosti v edukácii so zameraním na osobnostný a sociálny rozvoj žiaka 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Mgr. Anna Gožová Tvorba didaktických testov z ruského jazyka 11 60
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Mgr. Valentína Gunišová Moderné metódy vyučovania informatiky na SŠ zamerané na konceptuálne porozumenie 13 107
Spoluautorstvo učebnice 30
Výučba pokročilejších techník programovania a programovania mobilných aplikácií 13
Cabri Geometria - základný kurz 21
Návrh a tvorba web stránok 15
Tvorba edukačných multimédií 15
Mgr. Jana Jašurková Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 65
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Mgr. Ľubica Kazimírová Tvorba didaktických testov v biológii 8 153
Možnosti rozvoja environmentálnej gramotonosti žiakov v základných a stredných školách 10
Výučba geografie na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti 13
Zmeny na hospodárskej mape sveta 10
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Geografická exkurzia v edukačnom procese 17
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Mgr. Jana Kobulská Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 94
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Výučba chémie na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti 13
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Výučba chémie na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti 11
Mgr. Mária Kollárová Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 71
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Mgr. Marcela Koščová Problematika počúvania s porozumením v anglickom jazyku 10 92
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Metodika výučby anglického jazyka na stredných školách podľa nových pedagogických dokumentov 25
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
RNDr. Mária Kredátusová, PhD. Ľudské práva v edukačnom procese 11 222
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Začíname s programom GeoGebra na hodinách matematiky 10
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Učiteľ a internet 15
Štátna jazyková skúška z cudzieho jazyka podľa § 47a ods. 5 60
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
PaedDr. Martina Kušnírová Ľudské práva v edukačnom procese 11 260
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Obsluha interaktívnej tabule 12
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7
Výučba matematiky na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti 13
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Učiteľ a internet 15
Výučba matematiky s podporou edukačného softvéru 21
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Rigorózna skúška podľa § 47a ods. 4 zákona č. 317/2009 Z. z. 60
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
RNDr. Zuzana Mackovjaková Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9 213
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Výučba pokročilejších techník programovania a programovania mobilných aplikácií 13
Návrh a tvorba web stránok 15
Rigorózna skúška podľa §47a ods. 5 60
Tvorba edukačných multimédií 15
Fyzika elementárnych častíc v ústave časticovej fyziky CERN 16
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Jana Majirošová Prezentačné a komunikačné zručnosti pedagogického zamestnanca 15 36
Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
RNDr. Tatiana Mergešová Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21 95
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Mgr. Naďa Mihaľáková Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 140
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Koordinátor drogovej prevencie 39
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Janka Monoková Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 48
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
PaedDr. Mária Novosadová Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7 61
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Ochrana života a zdravia 14
Mgr. Tatiana Olujić Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 31
Komunikácia pedagogického zamestnanca 6
Mgr. Rastislav Pališčák Digitalizácia učebných materiálov 15 131
Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy a školského športu 14
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Ochrana života a zdravia 14
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
PaedDr. Tamara Pavlovová Finančná gramotnosť 14 133
Profesionalizácia práce vedúceho predmetovej komisie 0
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Inovatívne metódy v edukácii 10
Metodika tvorby cieľov výchovy a vzdelávania 12
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
Mgr. Zuzana Petrovská Myšlienkové mapy vo výučbe 15 123
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Tvorba maturitných zadaní z anglického jazyka 9
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
Obsluha interaktívnej tabule 12
PhDr. Karin Pončáková Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 167
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Prezentačné a komunikačné zručnosti pedagogického zamestnanca 15
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Problematika počúvania s porozumením v anglickom jazyku 10
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Metodológia výučby angličtiny ako cudzieho jazyka pre dospelých 6
Rozvoj digitálnych kompetencií prácou na interaktívnej tabuli s programom ActivInspire 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Mgr. Juraj Sabol Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 101
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Aplikácia moderných vyučovacích metód a koncepcií vo vyučovaní predmetu slovenský jazyk a literatúra 25
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Mgr. Miroslava Schlezingerová Výučba chémie na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti 11 110
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Bezpečnostné predpisy pri práci v chemickom laboratóriu 8
Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Jozef Szmolka Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 177
Informatika pre stredné školy 62
Základy nanovedy a nanotechnológií 15
Aktívne bádanie v počítačom podporovanom prírodovednom laboratóriu 11
Cabri Geometria - základný kurz 21
GeoGebra v edukačnom procese 15
Fyzika mikrosveta a fyzika životného prostredia 10
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Mgr. Michaela Šimkovičová Ľudské práva v edukačnom procese 11 121
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Využívanie digitálnej kompetencie na podporu procesu učenia sa 14
Tvorba dodaktických testov v nemeckom jazyku 13
Štátna jazyková skúška z cudzieho jazyka podľa § 47a ods. 5 a 8 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov 60
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
PaedDr. Iveta Štefančínová, Ph.D. Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 138
Aktívne bádanie v počítačom podporovanom prírodovednom laboratóriu 11
Informatika v prírodných vedách a matematike 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Rozvoj digitálnych kompetencií prácou na interaktívnej tabuli s programom ActivInspire 15
Projektové vyučovanie v prírodovedných predmetoch 6
Možnosti rozvoja environmentálnej gramotonosti žiakov v základných a stredných školách 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Mgr. Peter Tomčák Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 61
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Ochrana života a zdravia 14
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Mgr. Ľuboslava Vašková Príprava vedúcich predmetových komisií 35 129
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Tvorba maturitných zadaní z anglického jazyka 9
Problematika počúvania s porozumením v anglickom jazyku 10
Mgr. Milena Žáková Využitie grafických programov v edukačných procesoch výtvarnej výchovy 19 63
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
Výtvarné aktivity v plenéri 14


© aScAgenda 2022.0.1350 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.05.2022