PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Viera Kundľová Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 74
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Mgr. Peter Čech Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 177
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Návrh a tvorba web stránok 15
Tvorba edukačných multimédií 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Výučba pokročilejších techník programovania a programovania mobilných aplikácií 13
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Mgr. Lucia Augustínová Finančná gramotnosť 14 69
Informačno-komunikačné technológie v celodennom výchovnom systéme 15
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Tvorba edukačných multimédií 15
Mgr. Dana Bessenyeiová JA Podnikateľské vzdelávanie 25 145
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
JA Etika v podnikaní 25
Výchova k ľudským právam v školách 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry 11
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Osobnostný a sociálny rozvoj ako prierezová téma v edukačnom procese 14
Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Mgr. Marta Bystrianska Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6 130
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspektz literárneho diela 12
CLIL - Dielňa jazykových činností pre výučbu francúzštiny ako CJ, Objavovanie francúzskeho filmu, Filmové laboratórium pre výučbu francúzštiny ako CJ, Svet vysokého krajčírskeho umenia. 12
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry 11
PaedDr. Slávka Čorejová Rigorózna skúška podľa §47a ods. 5 60 253
Tvorba testov a učebných podkladov k vyučovacej hodine pomocou informačno-komunikačných technológií na základnej škole 7
Inovatívne metódy výučby fyziky a rozvoj k+účových kompetencií žiakov 16
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Vybrané nástroje marketingovej komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 9
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy a školského zariadenia 9
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Výučba biológie na ZŠ so zamraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UPJŠ) 0
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Modrnizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Tvorba didaktických testov z fyziky 15
Interaktívne technológie vo vyučovacom procese 13
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11
Skúšanie a hodnotenie žiakov na hodinách fyziky 15
Experimenty vo vyučovaní fyziky na základnej škole 12
PaedDr. Zlata Dudová Geografická exkurzia v edukačnom procese 17 227
Finančná gramotnosť do škôl 10
Zmeny na politickej mape sveta 10
Zmeny na hospodárskej mape sveta 10
Výučba geografie na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti 13
JA Etika v podnikaní 25
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Výchova k manželstvu a rodičovstvu v práci pedagogického zamestnanca 15
Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
RNDr. Zuzana Dzurišinová, PhD. Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 88
Informatika v prírodných vedách a matematike 15
Autorstvo článku 2
Autorstvo publikácie 23
Autorstvo článku 17
Spoluautorstvo článku 9
Autorstvo článku 7
Mgr. Marek Gajdoš Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15 132
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Globálne vzdelávanie a jeho aplikácia v edukačnom procese 15
Využitie fenoménu osobnosti v edukácii so zameraním na osobnostný a sociálny rozvoj žiaka 15
Mgr. Valentína Gunišová Spoluautorstvo učebnice 30 107
Tvorba edukačných multimédií 15
Výučba pokročilejších techník programovania a programovania mobilných aplikácií 13
Cabri Geometria - základný kurz 21
Moderné metódy vyučovania informatiky na SŠ zamerané na konceptuálne porozumenie 13
Návrh a tvorba web stránok 15
Mgr. Jana Jašurková Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 65
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Mgr. Ľubica Kazimírová Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 153
Tvorba didaktických testov v biológii 8
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Zmeny na hospodárskej mape sveta 10
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Geografická exkurzia v edukačnom procese 17
Výučba geografie na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti 13
Možnosti rozvoja environmentálnej gramotonosti žiakov v základných a stredných školách 10
Mgr. Jana Kobulská Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 94
Výučba chémie na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti 13
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Výučba chémie na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti 11
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Mgr. Marcela Koščová Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 92
Metodika výučby anglického jazyka na stredných školách podľa nových pedagogických dokumentov 25
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Problematika počúvania s porozumením v anglickom jazyku 10
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
RNDr. Mária Kredátusová, PhD. Učiteľ a internet 15 222
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Začíname s programom GeoGebra na hodinách matematiky 10
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Štátna jazyková skúška z cudzieho jazyka podľa § 47a ods. 5 60
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
PaedDr. Martina Kušnírová Obsluha interaktívnej tabule 12 260
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Učiteľ a internet 15
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Rigorózna skúška podľa § 47a ods. 4 zákona č. 317/2009 Z. z. 60
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Výučba matematiky s podporou edukačného softvéru 21
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Výučba matematiky na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti 13
RNDr. Zuzana Mackovjaková Výučba pokročilejších techník programovania a programovania mobilných aplikácií 13 213
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Fyzika elementárnych častíc v ústave časticovej fyziky CERN 16
Tvorba edukačných multimédií 15
Rigorózna skúška podľa §47a ods. 5 60
Návrh a tvorba web stránok 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Jana Majirošová Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21 36
Prezentačné a komunikačné zručnosti pedagogického zamestnanca 15
RNDr. Tatiana Mergešová Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21 95
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Mgr. Naďa Mihaľáková Koordinátor drogovej prevencie 39 140
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Mgr. Janka Monoková Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 48
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Mgr. Tatiana Olujić Komunikácia pedagogického zamestnanca 6 31
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Mgr. Rastislav Pališčák Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10 131
Digitalizácia učebných materiálov 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy a školského športu 14
Ochrana života a zdravia 14
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
PaedDr. Tamara Pavlovová Finančná gramotnosť 14 133
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
Metodika tvorby cieľov výchovy a vzdelávania 12
Inovatívne metódy v edukácii 10
Profesionalizácia práce vedúceho predmetovej komisie 0
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Mgr. Zuzana Petrovská Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 123
Tvorba maturitných zadaní z anglického jazyka 9
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Obsluha interaktívnej tabule 12
Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7
Ľudské práva v edukačnom procese 11
PhDr. Karin Pončáková Prezentačné a komunikačné zručnosti pedagogického zamestnanca 15 167
Problematika počúvania s porozumením v anglickom jazyku 10
Metodológia výučby angličtiny ako cudzieho jazyka pre dospelých 6
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Rozvoj digitálnych kompetencií prácou na interaktívnej tabuli s programom ActivInspire 15
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Ľudské práva v edukačnom procese 11
PaedDr. Monika Rolíková Myšlienkové mapy vo výučbe 15 49
Obsluha interaktívnej tabule 12
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Mgr. Juraj Sabol Aplikácia moderných vyučovacích metód a koncepcií vo vyučovaní predmetu slovenský jazyk a literatúra 25 101
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Mgr. Miroslava Schlezingerová Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15 110
Výučba chémie na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti 11
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Bezpečnostné predpisy pri práci v chemickom laboratóriu 8
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Mgr. Jozef Szmolka Fyzika mikrosveta a fyzika životného prostredia 10 177
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Informatika pre stredné školy 62
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Základy nanovedy a nanotechnológií 15
Aktívne bádanie v počítačom podporovanom prírodovednom laboratóriu 11
Cabri Geometria - základný kurz 21
GeoGebra v edukačnom procese 15
Mgr. Michaela Šimkovičová Využívanie digitálnej kompetencie na podporu procesu učenia sa 14 121
Štátna jazyková skúška z cudzieho jazyka podľa § 47a ods. 5 a 8 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov 60
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Tvorba dodaktických testov v nemeckom jazyku 13
Mgr. Ľuboslava Vašková Tvorba maturitných zadaní z anglického jazyka 9 129
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Problematika počúvania s porozumením v anglickom jazyku 10
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Príprava vedúcich predmetových komisií 35


© aScAgenda 2024.0.1444 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.11.2023